Без рубрики

Спор разновидности спора

Спор разновидности спора

при участието на секретаря Райна Томбушева

постави на разглеждане тълкувателно дело № 1/20 10 г. на ОСГКТК,

докладваното от съдиите ПЛАМЕН СТОЕВ и ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Състави на Върховния касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение на основание чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) с определения № 710 от 17.12.2009 г. по ч. гр. дело № 694/2009 г. и № 36 от 13.01.2010 г. по ч. гр. дело № 662/2009 г. са спрели производствата по посочените дела и са предложили на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следния спорен процесуалноправен въпрос:

Допустимо ли е касационно обжалване на въззивни определения, с които се дава разрешение по същество на молби за допускане на обезпечителни мерки.

Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. Съдебната практика е противоречива по въпроса допустимо ли е касационно обжалване на въззивното определение за обезпечаване на иска.

Според едното становище, обезпечителното производство е триинстанционно, тъй като определението, с което съдът се произнася по искане за допускане на обезпечение, дава разрешение по същество на молбата.

Другото разбиране е, че обезпечителното производство е двуинстанционно, тъй като определението, с което съдът се произнася по молбата за допускане на обезпечение има привременен и несамостоятелен характер, то не прегражда развитието на исковия процес, нито дава разрешение по същество на друго производство или прегражда развитието му.

ОСГКТК намира за правилно второто становище.

Разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК визира две групи определения, които подлежат на касационно обжалване при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.

Първата група съдебни актове са определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото.

Втората група съдебни актове са определения на въззивните съдилища, постановени в други производства, в двете им разновидности — с които се дава разрешение по същество или се прегражда развитието на тези производства.

Определението, постановено от въззивния съд по повод жалба срещу определение на първоинстанционния съд, с което е допуснато обезпечение на иск (бъдещ или във висящо исково производство) или молбата за допускане на обезпечение е оставена без уважение, не прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което не е от категорията на визираните в чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК съдебни актове и не подлежи на касационно обжалване на основание посочената правна норма.

Отговорът на въпроса допустимо ли е касационно обжалване на това въззивно определение на основание чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, предпоставя изясняване на понятието „други производства”. Тълкувано граматически съдържанието на нормата налага разбирането, че не всички останали производства, различни от исковото, подлежат на касационно обжалване. Определения, с които се дава разрешение по същество на други производства, са тези съдебни актове, които по своята същност се доближават до решенията, защото разрешават материалноправен въпрос, свързан с предмета на съответното съдебно производство, като някои разпореждания и определения, постановени в заповедното производство, определението за разноски и други.

Определенията, постановени по искане за допускане на обезпечение, не отговорят на изискването по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК. Обезпечаването на иска има за цел да защити и съхрани застрашеното материално гражданско право, което е предмет на делото или ще бъде негов предмет, чрез налагане на обезпечителни мерки, и по този начин да гарантира изпълнението на решението по съществото на спора. Обезпечителните мерки, които се налагат по реда на обезпечителното производство, целят да се запази непроменено фактическото и правно положение, докато е висящ исковият процес относно спорното право. Затова обезпечителното производство е винаги функционално свързано с исковия процес, а доколкото подготвя успешния изход на принудителното удовлетворяване на правото – и с изпълнителния процес.

Определението по обезпечение на иска има несамостоятелен и привременен характер, тъй като има действие до приключване на исковото производство. Процесуалният закон не установява забрана искането за допускане на обезпечение да бъде направено повторно в хода на производството и съответно да бъде разгледано от съда във всяко положение на делото. При предвидените в закона предпоставки обезпечителната мярка може да бъде заменена или отменена в рамките на същото производство или да бъде допусната нова обезпечителна мярка от съда, пред който делото е висящо.

Определенията на съда по обезпечение на иска подлежат на двуинстанционно разглеждане. ВКС се произнася по тях само когато са постановени за първи път от въззивния съд, а не и при произнасянето на въззивния съд като втора инстанция по частни жалби срещу определения на първоинстанционния съд.

Съгласно уредбата на касационното производство, ВКС съчетава две функции – на уеднаквяване на съдебната практика и на контролна инстанция при решаване на индивидуални спорове. Възприетото становище не е пречка за реализирането на функцията по уеднаквяване на съдебната практика във връзка с обезпечителното производство, тъй като то би могло да се осъществи по реда на чл. 124 и сл. ЗСВ.

По изложените съображения Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България

Определението, с което въззивният съд се произнася по частна жалба срещу определение на първоинстанционния съд, с което е допуснато обезпечение на иска или молбата за обезпечение е оставена без уважение, не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
Гражданска колегия и Търговска колегия,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

www.vks.bg

Как водоросли размножаются? Виды размножения водорослей

Практически в каждом водоёме на всей поверхности земного шара можно встретить такой уникальный организм, напоминающий по своему составу растение, как водоросль.

Что такое водоросли

Водоросли – это особая группа одноклеточных или многоклеточных организмов, обитающих преимущественно в водной среде. Это довольно обширная группа низших растений. Среда обитания их настолько велика, что найти можно везде, как в океанах, так и в морях, озёрах, реках, прочих водоёмах, на влажной почве и даже коре деревьев.

Водоросли — это, как одноклеточные простейшие организмы, так и многоклеточные колониальные. Оболочки многоклеточных водорослей состоят из целлюлозы, которые присоединяются друг другу с торца.

Корневая система у них отсутствует. Вместо этого, водоросли прикрепляются к поверхности при помощи специальных отростков – ризоидов.

Водоросли – это главный источник органики на всей Земле. Практически все пищевые цепи начинаются именно с них. Более того, они служат источником питания для многих обитателей водной среды.

Также водоросли пригодны для изготовления удобрений, корма для животных, ну и, конечно же, могут употребляться в пищу человеком.

Происхождение водорослей

До сих пор нет единого мнения о происхождении водорослей и их точном возрасте из-за того, что этот вид организмов представлен большим разнообразием. Более того, не сохранилось ни единого примера ископаемых образцов и невозможно установить, какие этапы эволюции этот вид организмов прошёл.

Биологи всего мира убеждены в том, что ни одно растение в мире не сравнится с целебной силой морских водорослей, так как существует теория о зарождении жизни в море, а значит, именно в них содержится уникальный биологический состав.

Однако существует мнение, что зелёные и жёлтые водоросли появились на Земле около 3 млрд лет назад. Вначале они возникли в виде одноклеточных и лишь потом колониальных. И именно появление этого вида организмов привело к формированию на Земле кислородной атмосферы и озонового слоя, что впоследствии привело к зарождению жизни. Около миллиарда лет назад появились многоклеточные сложные водоросли.

Виды водорослей

Современной биологии известны более 30 тысяч видов водорослей. Однако все их можно объединить в особые группы:

 1. Эвгленовые или одноклеточные. Самые маленькие водоросли.
 2. Пирофитовые водоросли, мембрана которых состоит из целлюлозы.
 3. Диатомеи. Они состоят из клеток с так называемым двойным панцирем.
 4. Золотистые водоросли. Здесь возможно встретить как одноклеточные, так и многоклеточные, однако все они пресноводные золотистого или буро-жёлтого цвета.
 5. Жёлто-зелёные. Их очень часто объединяют с предыдущей группой.
 6. Зелёные. Их можно обнаружить невооружённым глазом, например, на коре деревьев.
 7. Харовые водоросли. Это уже многоклеточные водоросли, которые нередко объединяются с зелёными. Высота стебля колеблется от 2,5 см до 10 см.
 8. Красные водоросли. Так называются из-за присутствия в их составе особого элемента – фитоэритрина, который и окрашивает их в красный цвет. Обитают эти водоросли преимущественно на большой глубине в морях.
 9. Бурые водоросли. Самый совершенный вид. Обитают они на большой глубине и способны создавать заросли, такие, например, как в Саргассовом море. Ризоиды у них плотно прикреплены к поверхности, так что оторвать их практически невозможно.
 10. Распространение водорослей в природе

  По способу существования водоросли делятся на две большие группы: это водные и живущие на суше – вне воды.

  В свою очередь, водные можно поделить на несколько категорий:

 11. Планктонные. Находятся в воде в подвешенном состоянии. При этом абсолютно приспособлены к такому образу жизни.
 12. Бентические. Обитают на дне водоёмов.
 13. Перифитонные. Обитают на подводных скалах, обрастают глубоководные предметы.
 14. Нейстонные. Этот вид водорослей плавает в полупогруженном состоянии. Одна часть находится над поверхностью воды, другая обязательно должна быть погружена в воду.
 15. Водоросли, живущие суше, делятся на две подгруппы:

 16. Аэрофитон. Водоросли, которые обрастают наземные предметы, поваленные объекты, пни.
 17. Водоросли, растущие на поверхности почвы.

Помимо вышеуказанных видов, встречаются такие, которые живут в солёных водоёмах, на снегу или льду, а также обитают в известняковом субстрате.

Каким образом размножаются водоросли

Давайте разбираться с основным вопросом статьи. В природе водоросли размножаются тремя способами. Каждый из них имеет свои особенности.

 • Водоросли размножаются вегетативно. Это такой способ размножения, при котором взрослая особь делится надвое или, например, происходит отделение почки от материнского тела. Затем вновь образованные клетки делятся на две и четыре клетки, из которых впоследствии вырастает взрослая водоросль.
 • Бесполое размножение. Такой вид, при котором внутри клетки водоросли происходит деление протопласта, с последующим его выходом наружу и отделением от материнской клетки.
 • Водоросли размножаются спорами, которые образуются в специальных органах — спорангиях.
 • Половое размножение. Заключается в слиянии двух клеток, гамет, в результате чего появляется зигота, которая впоследствии вырастает в новую особь или даёт зооспоры. Причём зиготы различных водорослей после своего образования ведут себя по-разному. У одних они впадают в период покоя, который может длиться до нескольких месяцев. А другие же прорастают сразу в новый слой или слоевища.
 • Примечательно то, что каждый вид водорослей размножается по-разному. Этот вопрос изучает школьная программа. И часто ученики слышат вопрос от учителя: «Как размножаются водоросли? Опишите размножение водорослей.» Ответить на него просто, если изучить материал подробно.

  Когда водоросли размножаются бесполым путём. Виды бесполого размножения

  Это наиболее простой вариант. Бесполым путём или вегетативно водоросли размножаются преимущественно только в благоприятных для них условиях. Это значит, когда вода в водоёме имеет определённую температуру и условия максимально способствуют бесполому размножению.

  Если же в водоёме или окружающей среде происходят резкие перепады температур, загрязнение или переполнение обитателями, в этом случае водоросли приступают к половому размножению.

  Бесполое размножение можно поделить на несколько видов:

 • Водоросли размножаются вегетативно – происходит разделение вегетативных клеток.
 • Споруляция. Или по-другому водоросли размножаются с помощью специальных клеток. Эти клетки носят название споры.
 • Когда водоросли размножаются бесполым путём, существует лишь один родитель, от которого наследуются все существующие геномы. Но в случае мутаций, генетический материал может значительно измениться.

  Зачастую один организм может размножаться как бесполым путём, так и вегетативным.

  Вегетативное размножение водорослей

  Вегетативное размножение характерно в большинстве случаев для бурых водорослей.

  При этом способе размножения части водоросли (талломы) отделяются от существующих, без каких-либо изменений, а образованные новые клетки получают в наследство часть материнской оболочки.

  Вегетативно могут размножаться как одноклеточные, так и многоклеточные водоросли. Причём у одноклеточных клетка делится на две, а у многоклеточных отделение происходит пластами или целыми слоевищами, колониями. У нитчатых водорослей вегетативный способ размножения происходит путём разделения нитей на их отдельные фрагменты.

  При этом не все водоросли из отряда колониальных представителей могут размножаться вегетативно, так же как и у одноклеточных наряду с вегетативным способом размножения может существовать и половой путь.

  Бурые водоросли, как уже говорилось выше, размножаются именно этим способом, при помощи специальных выводковых веточек. Аналогичным способом размножаются все виды саргассов в Саргассовом море.

  Размножение спорами

  Помимо вегетативного размножения водоросли размножаются с помощью спор. Это определённый подвид бесполого размножения.

  Споры образуются в специальных органах, так называемых спорангиях или зооспорангиях. При рассеивании спора начинает прорастать и затем образуется новая взрослая самостоятельная особь.

  Подвижные споры со жгутиками, способные к передвижению, называют зооспорами.

  Вариант бесполого размножения спорами можно рассмотреть на примере такой водоросли, как улотрикс. В благоприятных для нее условиях жизни от существующей материнской нити отделяются её фрагменты, которые содержат споры. Они плавают в свободном состоянии, затем, прикрепившись к подводному предмету, начинают активно делиться и образуют новую нить водоросли. Нужно заметить, что этот вид водоросли может одновременно размножаться как бесполым путём, так и половым.

  Замечено, что можно простимулировать образование спор у некоторых видов нитяных водорослей, для этого в среде обитания должно произойти повышение углекислоты.

  Функцию бесполого размножения в этом случае выполняют особи под названием спорофиты, то есть образующие споры.

  Половой путь размножения

  Помимо вышеперечисленных способов водоросли размножаются половым путём. Он характеризуется, прежде всего, оплодотворением, то есть слиянием двух клеток — гамет. После этого образуется зигота, которая впоследствии и становится родоначальницей нового организма.

  У водорослей существует несколько способов полового размножения:

 • Изогамия – подразумевает под собой слияние двух одинаковых по размеру и строению гамет.
 • Гетерогамия. Так называют слияние двух гамет, при которой одна больше другой. Причём та, которая больше размером, как правило, женская.
 • Оогамия. При этом способе размножения происходит слияние малоподвижной женской клетки с подвижной мужской гаметой.
 • Конъюгация. Под этим понятием подразумевают такой тип размножения, при котором происходит соединение двух вегетативных клеток, лишённых жгутиков.
 • У примитивных водорослей одна и та же особь способна как половому, так и бесполому размножению. У наиболее развитых функцию выполняют особи под названием гаметофиты, то есть образующие гаметы.

  Примеры размножения водорослей

  Примером вегетативного размножения водорослей может послужить фукус. На главном его талломе образуются дополнительные аналогичные по строению талломы, которые впоследствии дают начало новому организму.

  Бесполое размножение, то есть деление на две клетки, можно наблюдать у эвглены.

  Хламидомонада – это водоросль, размножение которой происходит как половым путём, так и бесполым, при помощи спор (зооспор), имеющих жгутики.

  Другим примером полового размножения могут служить бурые водоросли, такие как ламинария. У этого вида встречаются три способа полового размножения, такие как изогамия, геторогамия, оогамия.

  Хлорелла – микроскопическая зелёная водоросль. Размножается исключительно бесполым путём, при помощи спор.

  Красные водоросли (багрянки) размножаются двумя путями, один из которых половой. Отличительной чертой его является образование мужских гамет без жгутиков. При этом женские гаметы остаются на водоросли, а мужские переносятся к ним при помощи течения.

  Значение водорослей в природе

  Водоросли – самые многочисленные и важные для всей планеты фотосинтезирующие организмы. Их распространение настолько широко, что встретить их можно не только в морях, океанах, реках, озёрах, но также и в малых водоёмах, в том числе искусственных, и даже лужах. Их можно наблюдать в виде небольших зеленоватых пятен на поверхности практически каждого водоёма. Значение водорослей в природе велико.

  Помимо того что они выделяют достаточно большое количество кислорода, они служат местом обитания для многих водных животных, участвуют в формировании плодородного слоя почвы. Многие водоросли употребляются в пищу, а также служат основным источником в добыче особых пищевых компонентов. Также их используют для приготовления различных лекарств и косметических средств.

  Водоросли — это уникальные по своему составу и способу размножения организмы. Сочетают они в себе нескольких видов размножения, а точнее: половой, бесполый и вегетативный. Это практически делает их бессмертными. Более того, этот вопрос очень занимательный, ведь не зря учителя биологии по всей стране добиваются от своих учеников ответа на вопрос: «Как размножаются водоросли? Опишите размножение водорослей.»

  fb.ru

  Реферат по физической культуре На тему Баскетбол

  Содержание

  История баскетбола. 3

  Техника и тактика игры. 8

  Некоторые разновидности баскетбола. 12

  БАСКЕТБОЛ (от англ. «basket» – корзина и «ball» – мяч), командная спортивная игра, цель которой – забросить руками мяч в кольцо (корзину) соперника, прикрепленное к щиту. Попадание может принести команде от одного до трех очков. В матче побеждает команда, набравшая большее число очков.

  В настоящее время баскетбол – один из самых популярных видов спорта. Число официально зарегистрированных игроков во всем мире превышает 200 миллионов человек. В Международную федерацию баскетбола (ФИБА) в 2002 входили 173 страны.

  Регулярные занятия баскетболом совершенствуют координацию движений, тренируют органы дыхания и кровообращения, развивают мускулатуру, укрепляют нервную систему. Во многих странах мира занятия по баскетболу включены в программу физподготовки учащихся средних школ и высших учебных заведений.

  История баскетбола

  Доктор
  Джеймс Найсмит

  Доктор Джеймс Найсмит известен во всем мире, как изобретатель баскетбола. Он родился в 1861 году в Рэмсэй (Ramsay) городке, близ Элмонта (Almonte), штат Онтарио, Канада…

  Концепция баскетбола у него зародилась, еще в школьные годы, во время игры в “duck-on-a-rock”…Смысл этой популярной, в то время, игры заключался в следующем: подбрасывая один, не большой камень, необходимо было поразить им вершину другого камня, большего по размеру.

  После работы Атлетическим Директором Университета McGill, Найсмит переходит в YMCA Обучающую Школу в Спрингфилде (Springfield), штата Массачусетс (Massachusetts).

  Уже, будучи преподавателем физкультуры, профессором колледжа в Спрингфелде, Джеймс Найсмит столкнулся с проблемой создания игры для зимы штата Массачусетс, периода между соревнованиями по бейсболу и футболу. Найсмит полагал, что в связи с погодой этого времени года, лучшим решением будет изобрести игру для закрытых помещений.

  Найсмит хотел создать подвижную игру для студентов Школы Христианских Рабочих, которая предполагала бы не только использование исключительно силы. Он нуждался в игре, которую можно было бы проводить в закрытом помещении в относительно малом пространстве.

  И вот, в декабре 1891 года, Джеймс Найсмит представил своему гимнастическому классу в Спрингфилде (YMCA) свое безымянное изобретение.

  Первая игра была сыграна футбольным мячом, а вместо колец, к перилам балкона, по обе стороны спортивного зала, Найсмит прикрепил две простые корзины, и в довершение всего, вывесил на доске объявлений список тринадцати правил, которые должны были управлять этой новой игрой…

  Но вскоре, после первой игры, листок с правилами пропал…

  А, несколько дней спустя, один из студентов Найсмита, Франк Мэйхон (Frank Mahon), сознался в “преступлении”…

  “Я взял их” – сказал Мэйхон своему учителю.
  “Я знал, что эта игра будет иметь большой успех, и я взял их как сувенир.
  Но сейчас я думаю, они должны принадлежать Вам…”

  В 1892 была опубликована первая Книга правил игры в баскетбол, содержавшая 13 пунктов, многие из которых действуют по сей день. Хотя кое в чем «правила Нейсмита» отличаются от современных. Например, матч состоял из двух таймов по 15 м каждый. Ведение мяча правилами раннего баскетбола не допускалось: по площадке можно было перемещаться только без мяча, а получив его, игрок должен был остановиться и либо передать мяч партнеру, либо бросить его в корзину. Количество игроков в команде было произвольным – «от двух до сорока» (но обязательно равным количеству игроков в команде противника). Игрока с мячом нельзя было атаковать – можно было только помешать ему распорядиться мячом (подпрыгивая, размахивая руками и прочими подобными приемами). В случае нарушения этого правила фиксировался фол, повторный фол приводил к дисквалификации нарушителя – до забитого мяча. Три фола подряд, совершенные какой-либо командой, фиксировались как «гол» в ее корзину – при условии, что соперники за это время сами не совершили ни одного фола. Одно время в составе команды был и вратарь, охранявший корзину, а за самой корзиной не было привычного нам баскетбольного щита

  Игра стремительно набирала популярность. Уже в конце 19 в. стали регулярно проводиться соревнования между командами различных городов и студенческих кампусов. Возникали любительские лиги. В 1896 в небольшом американском городе Трентоне прошел баскетбольный матч, команда-победительница которого получила денежное вознаграждение. Так родился один из феноменов 20 в. – профессиональный баскетбол.

  В 1898 создается первое профессиональное объединение команд – Национальная баскетбольная лига (НБЛ). Просуществовав, пять сезонов, она распалась на несколько самостоятельных лиг.

  НБА (Национальная Баскетбольная Ассоциация). В начале 20 в. американским неграм было запрещено выступать за «белые» баскетбольные команды или против них, хотя любительский баскетбол тогда культивировался в основном в нью-йоркском «черном» Гарлеме и негритянских гетто других крупных городов США. Менеджеры профессиональных команд долгое время не обращали внимания на чернокожих игроков-гигантов, благодаря природной гибкости и прыгучести демонстрировавших невероятную технику.

  В 1922 в Гарлеме создается первая профессиональная команда, целиком состоявшая из чернокожих игроков, – «Нью-Йорк ренессанс» (или просто «Ренс»). Черные баскетболисты без труда обыгрывали белые студенческие команды. В 1927 состоялась историческая встреча «Нью-Йорк ренессанс» с «Болтон селтикс». Серия из семи матчей закончилась вничью (команды одержали по три победы и одну игру свели вничью, что тогда разрешалось правилами). По прошествии недолгого времени уже никто в Америке не осмелился бы утверждать, что баскетбол – это спорт «только для белых».

  В момент основания НБА баскетбол в Америке был далеко не самым популярным видом спорта. Но число его сторонников постоянно росло, и в конце 1970-х годов НБА достигла невиданного расцвета. На сегодня чемпионат НБА – это, по сути, клубный чемпионат мира среди профессионалов, хотя формально в нем участвуют лишь 27 американских команд и два канадских клуба, присоединившиеся к ним в 1995.

  В настоящее время НБА считается самой преуспевающей из всех профессиональных спортивных организаций в мире. Руководство НБА стремится поддерживать интерес к чемпионату Ассоциации при помощи всевозможных организационных мер. Одна из них – система драфта, установленная еще в 1940-е годы. Ежегодно клубы пополняют свои ряды за счет новичков, при этом схема драфта такова, что самый слабый на данный момент клуб имеет больше шансов приобрести сильнейшего из баскетболистов-новичков. По современным правилам, в драфте могут участвовать игроки, которым уже исполнилось 18 лет.

  Правила игры.

  Игра проходит на прямоугольной площадке длиной 28 и шириной 15 м (раньше ее размеры составляли, соответственно, 26ґ14 м) специальным мячом.

  Масса мяча 567–650 грамм, окружность 749–780 мм (в играх мужских команд; в играх женских команд используются мячи меньших размеров, и еще меньше – в матчах по мини-баскетболу). Баскетбольные мячи бывают двух типов: предназначенные для игры только в помещениях (indoor) и универсальные, т.е. пригодные для использования и в помещениях, и на улице (indoor/outdoor). Корзина (металлическое кольцо диаметром 45 см с натянутой на нем сеткой без дна) крепится на высоте 3,05 м на щите, установленном на стойке параллельно лицевым линиям площадки.

  Матч начинается в центре площадки. Судья подбрасывает мяч строго вверх между двумя игроками команд-соперниц. В тот момент, когда они касаются мяча (брать мяч в руки нельзя), начинается отсчет игрового времени. После каждого свистка судьи секундомер останавливается – и с возобновлением игры включается вновь. (Соответственно, в баскетболе различают «живой мяч» и «мертвый мяч».) Игровое время фиксирует судья-секундометрист. Раньше матчи под эгидой Международной любительской федерации баскетбола (ФИБА) состояли из 2 таймов по 20 минут чистого игрового времени. Согласно новым правилам, принятым в 2000, матч состоит из четырех таймов по 10 м чистого времени каждый (в НБА – из четырех таймов по 12 м) с 2-минутными перерывами между первым и вторым, третьим и четвертым таймами, перерыв в середине матча – 15м.

  Раньше игрок мог владеть мячом неограниченное время. В 1960-е годы прошлого века был введен 30-секундный (ФИБА) и 24-секундный (НБА) лимит: по его истечении команда теряет мяч. По правилам ФИБА 2000-го года, на атаку командам также отводится не более 24 секунд. В состав судейской бригады входит так называемый оператор 24 секунд, который следит за соблюдением этого правила. Кроме этого, существуют также «правило трех секунд» (столько времени игрок атакующей команды может находиться в ограниченной зоне соперника, которую иногда так и называют – «3-секундная зона») и «правило восьми секунд» (за это время команда, овладевшая мячом на своей половине площадки, должна перевести его из тыловой зоны в передовую).

  Ничьих в баскетболе не бывает. Если по истечении основного времени матча счет оказывается равным, назначается дополнительный 5-минутный тайм – овертайм. Если и в овертайме ни одна из команд не добьется победы, назначается еще одна дополнительная пятиминутка и т.д. Исключение возможно в том случае, если команды по регламенту соревнований проводят парные встречи (по так называемой кубковой системе): тогда в первом матче может быть засчитана ничья, а победитель в паре определяется по результатам второй игры.

  Точный бросок в корзину с позиции за дугой, проведенной на расстоянии 6,25 м от щита (в НБА – 7,27 м), оценивается в три очка. Эта дуга называется также «трехочковой линией». Все остальные броски (в том числе и из-под щита) оцениваются в два очка. Если мяч брошен в корзину, но игроки команды-соперницы блокируют (перехватывают или отбивают) его непосредственно над корзиной, очки засчитывают, как если бы бросок достиг цели. Нередко судьям приходится разыгрывать в ходе игры спорный мяч. Мяч считается спорным в следующих случаях: если два соперника крепко держат мяч и ни один из них не может овладеть им, не нарушив правил; если мяч вышел за пределы площадки от двух игроков разных команд (или судья не смог точно определить, кто из игроков коснулся мяча последним); если мяч застрял между щитом и кольцом и т.д. В зависимости от ситуации спорный мяч может разыгрываться или между непосредственными участниками «спора», или между двумя любыми игроками команд-соперниц. Игрок, участвующий в розыгрыше спорного мяча, не может быть заменен.

  В баскетбольных правилах есть несколько ограничений, касающихся техники ведения мяча. После дриблинга игрок может сделать только два шага с мячом в руках, не ударяя им о пол. Затем он должен или бросить мяч в кольцо, или отдать партнеру. В случае третьего шага фиксируется пробежка, и мяч переходит к другой команде. Если же баскетболист остановился с мячом в руках и вместо броска в корзину или паса партнеру снова начинает дриблинг, фиксируется двойное ведение и мяч также переходит к сопернику. Игрок, владеющий мячом, может останавливаться и затем снова продолжать движение при условии, что во время остановки он продолжал постукивать мячом о пол. Мяч в баскетболе можно вести поочередно то одной, то другой рукой, но не двумя руками сразу. Если игрок получил мяч, стоя на месте, или остановился после того, как получил мяч, ему не разрешается отрывать от пола опорную ногу раньше, чем он выпустит мяч из рук.

  От каждой команды на площадке выступают одновременно пять игроков, еще пять-семь баскетболистов находятся во время игры на скамейке запасных. Количество замен в баскетболе не ограничено, но проводить их можно только в тот момент, когда остановлен секундомер.

  По правилам ФИБА, на официальных соревнованиях игроки выступают под номерами с 4-го по 15-й. Числа «1», «2» и «3» в качестве номеров в настоящее время не используются. Среди специальных жестов, используемых судьями по ходу матча, есть и жесты с этими числами: например, когда судья указывает на нарушение «правила трех секунд» или показывает, сколько штрафных бросков должен выполнить игрок пострадавшей команды. Точно так же, на пальцах, судья показывает секретарю матча номер игрока, который наказывается персональным замечанием. Дабы избежать путаницы, было решено номера 1, 2 и 3 упразднить.

  Правилами баскетбола запрещается бить соперника по рукам, толкать его, держать руками, наступать на ноги, встречать ногой (и прямой, и согнутой в колене). Игроку, допустившему любое из подобных нарушений, объявляется персональное замечание (фол). Если спортсмен получил в течение матча пять фолов (в НБА – шесть), его удаляют с поля до конца встречи и заменяют одним из запасных игроков.

  Обоюдный фол объявляется в том случае, когда игроки обеих команд одновременно нарушают правила: оба баскетболиста получают персональные замечания, а мяч остается у команды, которая владела им на момент нарушения, или разыгрывается спорный мяч. Различают также: технический фол (за неспортивное поведение, такому наказанию могут подвергаться не только баскетболисты, находящиеся на площадке, но и тренер, и запасные игроки – за спор с судьей, попытку затеять потасовку и т.д.), умышленный фол (в частности, за грубую игру или преднамеренную ошибку в игровой ситуации, чреватой забитием мяча) и др.

  Самое тяжелое наказание в баскетболе – так называемый дисквалифицирующий фол. Он объявляется за серьезное нарушение и влечет за собой дисквалификацию игрока и удаление его с площадки до конца игры вне зависимости от количества уже имевшихся у него фолов (ему на замену выходит другой баскетболист).

  Если персональный фол был совершен по отношению к игроку, делавшему бросок по кольцу, или был зафиксирован технический фол, судья, помимо персонального замечания провинившемуся игроку, назначает также штрафные броски. В зависимости от характера нарушения броски выполняет или сам пострадавший, или один из его партнеров по команде. Штрафные броски выполняются со специальной точки в 6 м от шита. Каждый точный бросок приносит очко, таким образом, с помощью двух штрафных можно заработать два очка.

  В современных баскетбольных правилах есть такие пункты, как «игра, проигранная из-за нехватки игроков» (команде засчитывается поражение, если в ее составе остается один игрок) и «игра, проигранная лишением права» (в ситуации, когда команда отказывается начинать – или продолжать – игру после соответствующего сигнала арбитра).

  В самом начале в баскетболе было всего 13 правил, сейчас их более 200. Они периодически пересматриваются Всемирной технической комиссией ФИБА и утверждаются затем Центральным бюро Федерации. Последний серьезный их пересмотр произошел в мае 2000.

  Правилами определяются лишь основные принципы игры, в них не могут быть предусмотрены все возможные игровые ситуации. Помимо свода самих правил, существуют и их официальные интерпретации, в которых оговаривается возможная трактовка правил в различных спорных моментах. Судья матча вправе принимать самостоятельное решение в ситуациях, которые в правилах не оговорены.

  При проведении всех официальных международных соревнований действуют правила, утвержденные ФИБА. Они несколько отличаются от правил НБА.

  Техника и тактика игры.

  В современном баскетболе различают следующие игровые амплуа: разыгрывающий защитник; атакующий защитник, легкий и тяжелый форварды, а также центровой (или центрфорвард).

  Разыгрывающего защитника также называют «плеймейкером» (англ. «playmaker» – букв. «тот, кто делает игру») или «дирижером». Разыгрывающие больше других игроков владеют мячом и ведут игру всей команды. От них требуется прекрасное видение площадки, филигранный дриблинг и тонкая игра в пас. Атакующие защитники не только начинают атаку своей команды, но нередко и завершают ее дальними бросками. Форварды обычно атакуют с краев площадки, а центровые – с близкого расстояния. Центрфорварды, как правило, самые рослые игроки в команде, их основная функция – борьба под своим и чужим щитом.

  Амплуа центрового со временем приобрело поистине культовый статус. Одной из сильнейших в мире всегда была советская школа центровых, подарившая миру таких выдающихся игроков, как Отар Коркия, Янис Круминьш, Александр Белов, Владимир Ткаченко, Арвидас Сабонис и др.

  В настоящее время в баскетболе чрезвычайно ценятся мастера-универсалы, которые при необходимости могут сыграть не только на своей позиции. Очень важно и такое понятие, как «командный игрок». Приверженность командной игре легендарного центрового Билла Рассела позволила ему 11 раз привести к победе в чемпионате НБА клуб «Бостон селтикс». Его вечный соперник Уилт Чемберлен («Филадельфия уорриорз») не уступал в классе Расселу, но предпочитал играть «на себя», а не «на команду», и в итоге лишь однажды стал чемпионом НБА.

  В зависимости от того, как складывается игра, тренер может в какой-то момент внести изменения в привычную тактическую расстановку (стандартной считается «схема» 2–1–2): например, выставить на площадку двух-трех центровых одновременно. Успех команды определяется не только индивидуальным мастерством игроков, но и верно выбранной тактикой. Классический пример – финал олимпийского турнира 1972. Понимая, что его подопечные уступают баскетболистам США по своим игровым кондициям и физическим данным, главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин построил игру от обороны, навязал сопернику «свой баскетбол», что в итоге принесло успех советской команде.

  В баскетболе различают зонную и личную (персональную) защиту. В первом случае каждый из игроков опекает любого соперника, находящегося в отведенном ему участке (зоне) площадки. При персональной защите каждый баскетболист опекает «своего» игрока. Чрезвычайно эффективен так называемый прессинг – активный вид обороны, при котором соперников опекают не только в непосредственной близости от своего щита, но и на дальних подступах к нему, иногда – по всей площадке. Цель прессинга – помешать сопернику спокойно разыграть мяч и провести атаку.

  Особое значение в современном баскетболе имеет борьба под щитом. Известная баскетбольная заповедь гласит: «Кто выигрывает щит – выигрывает матч», а одним из основных статистических показателей игры баскетболиста – будь то отдельный матч или весь сезон – является число так называемых подборов и блок-шотов.

  Индивидуальное мастерство игрока складывается из многих компонентов. Дриблинг, т.е. ведение мяча, в том числе и без визуального контроля, что позволяет игроку мгновенно оценивать меняющуюся ситуацию на площадке. Различные финты, вводящие соперника в заблуждение: обманное движение мячом, руками, ногами, всем телом, поворотом головы, взглядом и проч. Игра в пас. Особенно ценится так называемый скрытый пас – передача мяча, не глядя на партнера, которому он адресован. Еще один прием из арсенала мастеров баскетбола – пас из-за спины (держа мяч за спиной, игрок перебрасывает его партнеру через голову). Броски в баскетболе осуществляются как с места, так и в движении. Существует немало их разновидностей: бросок в прыжке, бросок «крюком» (рука игрока, стоящего боком к корзине соперника, движется по воображаемой дуге), бросок в корзину сверху и др. Наряду с техникой владения мячом в баскетболе чрезвычайно важно умение правильно играть без мяча.

  Баскетбольная техника формировалась десятилетиями. Например, в конце 19 в. игроки пасовали друг другу только двумя руками от груди, а бросок производили так же или «из-под себя». Такой, казалось бы, естественный прием, как бросок мяча одной рукой, впервые был применен лишь в 1930-е годы и произвел подлинную революцию в игре.

  Когда не существовало ограничений (по времени) на атаку, баскетбол был очень медленной игрой. Что подтверждают и «микроскопические» результаты матчей, нередко не выходившие за пределы 15–20 очков с каждой стороны. Для баскетбола начала и середины прошлого века был характерен неторопливый розыгрыш мяча, а успех команды во многом определялся индивидуальными действиями ведущих игроков. Как правило, это были самые рослые спортсмены. Долгое время баскетбол считался исключительно спортом гигантов. Их действительно немало среди бывших и нынешних «звезд» баскетбола. К примеру, самые высокие в истории советского баскетбола спортсмены имели невероятный рост: игрок алма-атинского «Буревестника» Увайс Ахтаев – 238 см, а выступавший за куйбышевский «Строитель» Александр Сизоненко – 239 см. Но со временем заметное влияние на игру стали оказывать и менее рослые игроки, которых в баскетболе называют «малышами». Они чрезвычайно подвижны, выносливы и отличаются прекрасной реакцией. Знаменитый Боб Коузи компенсировал недостаток баскетбольного роста филигранной техникой, за мастерский дриблинг и пас его прозвали «Гудини баскетбольной площадки» и «Юрким волшебником». Майкл Джордан, считающийся лучшим баскетболистом всех времен, по баскетбольным меркам тоже не гигант: его рост – «всего» 198 см. Тем не менее он на равных сражался с более рослыми соперниками и за свои невероятные «полеты» над площадкой получил прозвище «Их Воздушество».

  До принятия «правила 3 секунд» атака нередко строилась по очень простой тактической схеме: самый рослый игрок атакующей команды располагался в непосредственной близости от кольца соперника и, получив в конце концов мяч, отправлял его в корзину. Введение «правила 3 секунд» заставило баскетболистов искать иные варианты развития атаки, активней использовать средние и дальние броски. А с введением 24-секундного ограничения на атаку и запрета на возврат мяча в свою тыловую зону заметно возрос темп игры, большое значение приобрела игра в пас, техника и снайперские качества игроков стали цениться не меньше, чем их рост.

  Иногда даже несоблюдение правил используется как тактический прием. К примеру, проигрывающая команда в конце матча умышленно нарушает правила: благодаря подборам и последующим умелым контратакам она может изменить счет в свою пользу. Точно так же, команда, ведущая в счете, может на исходе матча отказаться от штрафных бросков и ввести мяч в игру из-за боковой линии (правилами подобная «замена» допускается). Это позволяет команде выиграть время и удержать победный счет.

  Соревнования

  Международные соревнования по баскетболу. В июне 1932 в Женеве была создана Международная федерация баскетбола – ФИББ, позже переименованная в ФИБА.

  В 1935 там же, в Женеве, прошел первый чемпионат Европы, победителем которого стала сборная Латвии. Три года спустя дебютировал женский европейский турнир. Первыми чемпионками континента стали итальянские баскетболистки. Сейчас европейские чемпионаты проводятся раз в два года. Чаще всех победу на них одерживали советские сборные: мужская – 14 раз, женская – 20.

  Чемпионаты мира для мужских сборных проводятся с 1950, для женских – с 1953. Первыми в истории чемпионами мира стали, соответственно, сборная Аргентины и сборная США. В настоящее время мировое первенство разыгрывается раз в 4 года. Команда СССР трижды, как и сборная Югославии, выигрывала мировое «золото» (1967, 1974 и 1982). Советские баскетболистки 6 раз становились первыми. ФИБА также проводит мировые чемпионаты для юниоров и юниорок и для мужчин в возрасте до 22 лет. Кроме того, в официальный календарь ФИБА входит еще целый ряд соревнований, в том числе и региональных: как среди сборных команд, так и среди клубов.

  Баскетбол на Олимпийских играх На III Олимпиаде в Сент-Луисе и на IX Олимпийских играх в Амстердаме были проведены показательные матчи по баскетболу с участием американских спортсменов. Олимпийский дебют мужского баскетбола состоялся в 1936 на Играх в Берлине, почетным гостем которых стал доктор Нейсмит. Баскетбольный турнир привлек огромное внимание. В нем участвовали сборные команды 21 страны. Победу одержала американская команда. Сборная США выигрывала все без исключения олимпийские турниры вплоть до 1972, при этом одержав победу в 63 матчах и не проиграв ни одного. В драматичном финале мюнхенской Олимпиады непобедимые прежде американцы уступили сборной СССР. В 1976 и 1984 американцы вновь были первыми. На олимпийском турнире в Москве первенствовала сборная Югославии. В 1988 первыми вновь стали баскетболисты СССР. Начиная с Олимпиады-92 официально разрешено выступление на Играх профессиональных баскетболистов. Олимпийскую сборную США, составленную из «звезд» НБА, еще до оглашения ее состава окрестили «Дрим-тим» (англ. «dream-team» – букв. команда-мечта). Она полностью оправдала надежды своих поклонников и одержала убедительную победу на Играх-92. Свой успех «команда-мечта» повторила и на двух последующих Играх.

  Женский баскетбол впервые был включен в олимпийскую программу в 1976 на Играх в Монреале. Первой тогда, как затем и на Играх 1980 и 1992, была сборная СССР. Все остальные олимпийские турниры выигрывала сборная США.

  Баскетбол в России. В начале 20 в. член петербургского Общества содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей «Маяк» Степан Васильевич Васильев перевел баскетбольные правила на русский язык. «Дедушка русского баскетбола», или, как его еще называли, «русский Нейсмит», Васильев был столь же разносторонним спортсменом и не меньшим энтузиастом новой игры, как и ее основоположник. Васильев уговорил своих товарищей по «Маяку» провести пробную игру. Исторический матч состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 1906. В нем приняли участие «команда зеленых» и «команда лиловых», получившие название по цвету маек спортсменов. «Команда лиловых», возглавляемая самим Васильевым, чуть позже выиграла первые в истории России баскетбольные соревнования и несколько последующих. Центром развития отечественного баскетбола стали Петербург и Москва. В 1909 был проведен первый в России официальный турнир. В том же году состоялся и первый международный матч – с родоначальниками баскетбола, сборной YMCA. (Согласно некоторым источникам, эта игра стала первым международным матчем в истории всего мирового баскетбола.) Российская команда одержала сенсационную победу.

  Первая баскетбольная лига – уже в советское время – была создана в Петрограде в 1921. В 1923 прошел первый официальный турнир. До конца 1930-х годов в общесоюзных соревнованиях выступали сборные городов. Первый в истории страны чемпионат среди клубов выиграла команда московского «Динамо».

  После Великой Отечественной войны баскетбол в СССР стал одним из самых популярных и массовых видов спорта. В разное время лидерами отечественного баскетбола были рижское СКА, ЦСКА, лениградский «Спартак», каунасский «Жальгирис». Советские клубы не раз выигрывали Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков.

  В 1947 Секция баскетбола СССР (позднее – Федерация баскетбола СССР) вступила в ФИБА. В том же году сборная СССР успешно выступила на чемпионате Европы и выиграла золотые медали. Советская сборная всегда считалась одной из сильнейших в мире. На первом для нее олимпийском турнире наша команда составила серьезную конкуренцию сборной США и заняла второе место. На Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 она также получила «серебро», в 1968 – «бронзу», а в 1972 впервые выиграла олимпийский турнир, победив в финале сборную США с минимальным перевесом 51:50. В 1976 – снова «бронза», в 1980 – «серебро». В 1988 советские баскетболисты повторили золотой успех, на пути к финалу переиграв сборную США. А вот в 1990-е годы россияне выступали на олимпийских баскетбольных турнирах неудачно.

  Международный дебют советских баскетболисток состоялся в 1935. Одна из наших клубных команд обыграла в Париже француженок с разгромным счетом 60:11. Потрясенные организаторы матча предложили нашим баскетболисткам сыграть с мужской командой. Эта игра тоже закончилась победой гостей – с разницей в 6 очков.

  Женская сборная, созданная в 1950, долгое время не знала себе равных. Лишь на втором чемпионате мира (1957) и шестом чемпионате Европы (1958) советские баскетболистки были вторыми. На всех остальных турнирах они неизменно выигрывали: 5 раз чемпионаты мира и 20 – европейские первенства. А в 1976 женская сборная под руководством Лидии Алексеевой (в прошлом одной из сильнейших баскетболисток СССР, 25 лет возглавлявшей национальную сборную уже в качестве тренера) стала первой в истории командой-победительницей олимпийского турнира.

  В 1990 создана Российская федерация баскетбола (РФБ), ставшая со временем правопреемницей Федерации баскетбола СССР. Баскетбольный ЦСКА по-прежнему не сдает своих позиций. Серьезную конкуренцию прославленному армейскому клубу составляют сейчас «Урал-Грейт» (Пермь), УНИКС (Казань), «Локомотив» (Минеральные Воды). Традиции наших великих баскетболистов продолжают нынешние «звезды» отечественного баскетбола: Игорь Куделин, Андрей Кириленко, Василий Карасев, Захар и Егор Пашутины, Сергей Панов и др.

  В настоящее время баскетболом в России занимаются свыше 4 миллионов человек (из них половина – школьники).

  Советская (российская) баскетбольная школа по-прежнему считается одной из сильнейших в мире. Тактические новшества и теоретические исследования специалистов старшего поколения (таких, как знаменитый тренер Александр Гомельский по прозвищу «Папа» или основоположник «ленинградской школы» баскетбола Владимир Кондрашин) признаны во многих странах. Лидия Алексеева стала первой из отечественных баскетболисток, чье имя увековечено в зале славы женского баскетбола в городе Ноксвилле.

  Некоторые разновидности баскетбола.

  Мини-баскетбол. Правила мини-баскетбола были разработаны в начале 1950-х годов американцем Джеем Арчером. Игра предназначена для детей 6–12 лет и подразделяется на два уровня: собственно мини-баскетбол (возрастная группа 9–12 лет) и микро-баскетбол (для детей младше 9 лет). Игровая площадка и инвентарь адаптированы под детский возраст. Длина площадки – 28 м, ширина – 15 (варианты: 2614, 2413, 2212 и 2011 метров). Корзины крепятся на высоте 2 м 60 см, сам щит тоже меньше, чем в классическом баскетболе: 1,20,9 м. Мяч весом 450–500 граммов, окружность – 680–730 мм (для детей младше 9 лет вес мяча составляет 300–330 граммов, а окружность – 550–580 мм). Разметка игровой площадки для мини-баскетбола соответствует разметке стандартной баскетбольной площадки, но там нет линии, ограничивающей 3-очковую зону, а линия штрафного броска проведена на расстоянии 3,6 м (вариант: 4 м) от щита.

  В мини-баскетбол играют команды по пять игроков в каждой, хотя допускаются и «уменьшенные» составы – вплоть до 22. Нередко проводятся матчи между смешанными командами (в состав которых входят и мальчики, и девочки). Игра идет четыре тайма по 6 минут. Несколько отличаются от классического баскетбола и сами правила игры. В мини-баскетболе, например, не фиксируется чистое время и не действует «правило трех секунд».

  В ФИБА существует специальная комиссия по мини-баскетболу, есть и Международный комитет по мини-баскетболу. В настоящее время в него входят представители 170 государств, мини-баскетбол культивируется в Северной и Южной Америке, Австралии, Азии и Европе – всего в 195 странах мира. В 1965 состоялся первый чемпионат мира по мини-баскетболу.

  В 1973 при Федерации баскетбола СССР создан комитет по мини-баскетболу. Год спустя в Ленинграде состоялся первый в стране фестиваль мини-баскетбола. В настоящее время всероссийский клуб «Минибаскет» проводит ряд общенациональных (Кубок России и др.) и международных соревнований.

  Баскетбол на инвалидных колясках. Появился в 1946 в США. Бывшие баскетболисты, во время Второй мировой войны получившие серьезные ранения и увечья на полях сражений, не захотели расставаться с любимой игрой и придумали «свой» баскетбол.

  Сейчас в него играют более чем в 80 странах. Число официально зарегистрированных игроков – 25 тысяч человек. Международная федерация баскетбола на инвалидных колясках (IWBF) проводит различные спортивные мероприятия: чемпионат мира – раз в 4 года; ежегодные турниры клубных команд, зональные соревнования (один-два раза в год) и пр. Баскетбол на инвалидных колясках входит в программу Параолимпийских игр с момента проведения первой такой Олимпиады в Риме в 1960.

  В правилах баскетбола на инвалидных колясках есть свои запреты и ограничения. Например, запрещена «пробежка» – когда игрок в процессе ведения мяча крутит колесо рукой более двух раз.

  Стритбол (от англ. «street» – улица). Более динамичный и агрессивный вид спорта, чем классический баскетбол. В игре участвуют две команды по три игрока в каждой (иногда с одним запасным) на специальной площадке для стритбола или на обычной баскетбольной, задействуя только одну ее половину – и, соответственно, только одно кольцо. В случае промаха команда, атаковавшая до этого кольцо, защищает его от атаки соперника и т.д. Какая команда начнет игру, определяют по жребию. Игра идет до того момента, пока одна из команд не наберет 16 очков (но разрыв в счете должен составлять не менее 2 очков). Иногда играют до разрыва в 8 очков или на время (20 минут) – в этом случае действует правило 30 секунд: если за это время команда не сумела завершить атаку, мяч переходит к сопернику. За результативный бросок команде начисляется очко, за бросок из 3-очковой зоны – два очка. Заброшенный в корзину мяч засчитывается только в том случае, если его коснулись два игрока атакующей команды. Мяч после этого переходит к обороняющейся команде: игра возобновляется, как только один из ее игроков коснулся мяча. При этом мяч должен быть сначала выведен за пределы 3-очковой линии. Пробежка, двойное ведение и бросок в корзину сверху запрещены.

  В различных городах России сейчас проводятся турниры по стритболу, нередко приуроченные к большим городским праздникам.

  Корфбол (от голл. korf – корзина). Эту игру придумал в 1902 школьный преподаватель из Амстердама Нико Брекхюйсен. Две команды по 8 человек в каждой (4 мужчины и 4 женщины) играют на площадке 4020 м, разделенной пополам средней линией, два тайма по 30 минут. Четыре игрока (2 мужчин и 2 женщины) находятся на своей половине площадки и защищают свою корзину, четыре – на половине команды-соперницы, их задача – поразить «чужое» кольцо. После двух результативных бросков защитники переходят в зону нападения и наоборот. Корфбол менее контактная, по сравнению с баскетболом, игра. При этом, согласно правилам, мужчина может играть только против мужчины, а женщина – против женщины. Дриблинг в корфболе не допускается, а игрок, овладевший мячом, может сделать с ним не более двух шагов. Кольцо по диаметру уже баскетбольного (40 см), а крепится оно выше (3,5 м). (Существует более «масштабный» вариант игры: с большими размерами площадки, количеством игроков и т.д.)

  Корфбол чрезвычайно распространен в Голландии (в него постоянно играют более 100 тысяч человек, зарегистрировано более 500 клубов, участвующих в общенациональных турнирах) и соседних с ним странах. Со временем корфбол получил признание во всем мире, в том числе в России, и в настоящее время входит в программу Мировых игр. С 1933 действует Международная федерация корфбола (ИКФ), в настоящее время официально признанная МОК и другими международными спортивными объединениями.

  kursak.net