Полезные статьи

Закон притягання

MOZOK.CLICK

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння

Всі тіла Всесвіту, як небесні, так і ті, що знаходяться на Землі, взаємно притягуються. Навіть якщо ми не помічаємо притягання між звичайними предметами, що оточують нас у повсякденному житті (наприклад, між книжками, зошитами, меблями тощо), то це тому, що воно в таких випадках дуже слабке.

Взаємодію, яка властива всім тілам Всесвіту і проявляється взаємним притяганням одне до одного, називають гравітаційною, а саме явище всесвітнього тяжіння — гравітацією (лат. gravitas — «тяжкість»).

Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою особливого виду матерії, який називають гравітаційним полем. Таке поле існує навколо будь-якого тіла — планети, каменя, людини або аркуша паперу. При цьому тіло, що створює гравітаційне поле, діє ним на будь-яке інше тіло так, що в того з’являється прискорення, завжди напрямлене до джерела поля. Поява такого прискорення і означає, що між тілами виникає притягання.

Гравітаційне поле не слід плутати з електромагнітними полями, які існують навколо наелектризованих тіл, провідників зі струмом і магнітів.

Цікавою особливістю гравітаційного поля, якої не мають електромагнітні поля, є його всепроникна здатність. Якщо від електричних і маг-

нітних полів можна захиститися за допомогою спеціальних металевих екранів, то від гравітаційного поля захиститися нічим не можна: воно проникає крізь будь-які матеріали.

Вираз для сили тяжіння Ісаак Ньютон отримав ще в 1666 р., коли йому було лише 24 роки. Спочатку вчений установив, як залежить від відстані прискорення вільного падіння. Він помітив, що поблизу поверхні Землі, тобто на відстані 6400 км від її центра, це прискорення складає 9,8 м/с 2 , а на відстані, у 60 разів більшій, біля Місяця, це прискорення виявляється у 3600 разів меншим, ніж на Землі. Але 3600 = 60 2 . Отже, прискорення вільного падіння зменшується обернено пропорційно до квадрата відстані від центра Землі. Але прискорення, за другим законом Ньютона, пропорційне силі. Отже, причиною такого зменшення прискорення є аналогічна залежність сили тяжіння від відстані.

Остаточну формулу сили притягання можна отримати, якщо врахувати, що ця сила повинна бути пропорційна масам тіл m1 і m2. Таким чином,

де G — коефіцієнт пропорційності, який називають гравітаційною сталою.

Так, Ньютон знайшов вираз для сили гравітаційної взаємодії Землі з тілами, що притягалися нею. Але інтуїція підказувала йому, що за отриманою формулою можна розраховувати і силу тяжіння, що діє між будь-якими іншими тілами Всесвіту, якщо тільки їх розміри малі порівняно з відстанню r між ними. Тому він почав розглядати отриманий вираз як закон всесвітнього тяжіння, який справджується і для небесних тіл, і для тіл на Землі.

Сила гравітаційного притягання будь-яких двох частинок прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

Закон всесвітнього тяжіння сформульовано для частинок, тобто для таких тіл, розміри яких значно менші за відстань r між ними. Проте одна особливість цього закону дає змогу використовувати його і в деяких інших випадках. Такою особливістю є обернено пропорційна залежність сили притягання саме від квадрата відстані між частинками, а не від третього, скажімо, або четвертого степеня відстані. Розрахунки показують, що завдяки

цій особливості формулу

можна застосовувати ще й для розрахунку сили притягання кулястих тіл зі сферично симетричним розподілом речовини, що перебувають на будь-якій відстані одне від одного. Під r у цьому випадку слід розуміти не відстань між ними, а відстань між їхніми центрами (мал. 281).

справджується і для випадку, коли сферичне тіло

довільних розмірів взаємодіє з деякою матеріальною точкою. Це й дає змогу застосовувати формулу закону всесвітнього тяжіння для розрахунку сили, з якою земна куля притягує до себе навколишні тіла.

Коли Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння, він не знав жодного числового значення мас небесних тіл, у тому числі й Землі. Невідомо йому було і значення сталої.

Разом з тим гравітаційна стала G має для всіх тіл Всесвіту одне й те саме значення і є однією з фундаментальних фізичних констант. Яким же чином можна визначити її значення?

Із закону всесвітнього тяжіння виходить, що

Щоб визначити G, потрібно виміряти силу притягання F між тілами відомих мас т1 і т2 та відстань r між ними.

Перші вимірювання гравітаційної сталої було здійснено в середині XVIII ст. Оцінити, правда дуже грубо, значення G у той час удалося в результаті розгляду притягання маятника до гори, масу якої було визначено за допомогою геологічних методів.

Точні вимірювання гравітаційної сталої вперше здійснив у 1798 р. Генрі Кавендіш -англійський фізик, член Лондонського королівського товариства. За допомогою так званих крутильних терезів (мал. 282) учений по куту закручування нитки А зумів виміряти мізерно малу силу притягання між маленькими і великими металевими кулями. Для цього йому довелося використовувати дуже чутливі прилади, тому що навіть слабкі повітряні потоки могли спотворити вимірювання. Щоб уникнути сторонніх впливів, Кавендіш розмістив свої прилади в ящику, який залишив у кімнаті, а сам проводив спостереження за приладами за допомогою телескопа з іншого приміщення.

Досліди показали, що

Фізичний зміст гравітаційної сталої полягає в тому, що вона визначається силою, з якою притягуються два тіла масами по 1 кг кожне, які перебувають на відстані 1 м одне від одного.

Якщо на тіло діє тільки одна сила, напрямлена вниз (а всі інші врівноважені), то воно здійснює вільне падіння. Прискорення вільного падіння можна визначити, застосувавши другий закон Ньютона:

Звідси видно, що прискорення вільного падіння g не залежить від маси m тіла, а отже, воно однакове для всіх тіл. Така дивовижна властивість сили всесвітнього тяжіння, а значить, і сили тяжіння. Її дослідним

шляхом виявив ще Галілей. Дивовижна тому, що за другим законом Ньютона прискорення тіла має бути обернено пропорційним до маси. Але сама сила тяжіння пропорційна масі тіла, на яке вона діє. Саме тому прискорення вільного падіння однакове для всіх тіл.

Тепер для сили тяжіння можна записати вираз:

По суті, формула

як і другий закон Ньютона, справджується,

коли вільне падіння розглядається відносно інерціальної системи відліку.

Приведені значення показують, що прискорення вільного падіння в різних районах земної кулі відрізняється дуже мало від значення, обчисленого за формулою

Тому при грубих розрахунках нехтують неінерціальністю системи відліку, пов’язаної з поверхнею Землі, і відмінністю форми Землі від сферичної. Прискорення вільного падіння вважають усюди однаковим і обчислюють

У деяких районах земної кулі прискорення вільного падіння відрізняється від приведеного вище значення ще з однієї причини. Такі відхилення спостерігаються в тих місцях, де в надрах Землі залягають породи, густина яких більша або менша за середню густину Землі. Там, де є поклади порід, що мають більшу густину, значення g більше. Це дає змогу геологам за вимірюваннями значення g знаходити родовища корисних копалин.

Отже, сила тяжіння, а значить, і прискорення вільного падіння змінюються з віддаленням від поверхні Землі. Якщо тіло перебуває на висоті h над поверхнею Землі, то вираз для модуля прискорення вільного падіння g потрібно записувати так:

Так, на висоті 300 км прискорення вільного падіння зменшується на 1 м/с 2 . Із цієї формули видно, що для висот над Землею в кілька десятків або сотень метрів, навіть багатьох кілометрів, сила тяжіння може вважатися сталою, незалежно від положення тіла. Тільки тому вільне падіння поблизу Землі й можна вважати рівноприскореним рухом.

Рух тіла під дією сили тяжіння: тіло рухається по вертикалі. Якщо надати тілу початкової швидкості и0, напрямленої вгору, то це не змінить ні напрямку, ні значення прискорення тіла, бо поштовх угору не може змінити силу тяжіння. В обох випадках траєкторією тіла є вертикальна пряма.

Розв’язуючи задачі на такий рух, за тіло відліку зручно вибирати Землю з початком відліку на її поверхні або в будь-якій точці вище чи нижче від поверхні, а координатну вісь спрямовувати по вертикалі вгору чи вниз. Висоту тіла над певною поверхнею прийнято позначати літерою h (мал. 283).

Тоді координата у тіла — це просто його висота h над точкою початку відліку. їроекція вектора переміщення тіла відповідає зміні висоти і дорівнює h — h0, де h0 — початкова висота.

Формули для обчислення координат (висот) і швидкостей нічим не відрізняються від формул для прямолінійного рівноприскореного руху.

Координата тіла (висота):

Швидкість тіла в будь-який момент часу:

Швидкість тіла в будь-якій точці траєкторії:

їроекція gy додатна, якщо вісь Оу напрямлена вниз, і від’ємна, якщо вісь Оу напрямлена вгору. їроекції v0y і v додатні, якщо вектори швидкостей напрямлені вздовж осі Оу, і від’ємні, якщо вектори швидкостей напрямлені протилежно до осі Оу.

Рух тіла під дією сили тяжіння: початкова швидкість тіла напрямлена під кутом до горизонту. Часто доводиться розглядати рухи тіл, початкова швидкість яких не паралельна силі тяжіння, а напрямлена під певним кутом до неї (або до горизонту). Коли, наприклад, спортсмен штовхає ядро, кидає диск або спис, він надає цим предметам саме такої швидкості. їід час артилерійської стрільби стволи гармат мають певний кут піднімання, так що снаряд у стволі також отримує початкову швидкість, напрямлену під кутом до горизонту.

Вважатимемо, що силою опору повітря можна знехтувати. Як у цьому випадку рухається тіло?

На малюнку 284 показано стробоскопічний знімок кульки, яку кинуто під кутом 60° до горизонту. Сполучивши послідовні положення кульки плавною кривою, отримаємо траєкторію руху кульки — параболу.

Якщо знехтувати впливом повітря на рух тіла, то на тіло, кинуте під кутом до горизонту, як і на тіло, що вільно падає, або на тіло, що отримало початкову швидкість, напрямлену вертикально, діє тільки сила тяжіння. Хоч би як тіло рухалось, сила тяжіння може надати йому тільки прискорення g, яке напрямлене вниз. Цим визначаються і траєкторія руху тіла та характер його руху.

Припустимо, що з деякої точки O кинуто тіло з початковою швидкістю v0, напрямленою під кутом а до горизонту. Візьмемо за початок відліку координат точку, з якої кинуто тіло, а за початок відліку часу — момент кидання. Вісь Ox спрямуємо горизонтально, а вісь Oy — вертикально вгору (мал. 285). З малюнка бачимо, що проекції вектора у0 на осі Ox і Oy відповідно дорівнюють:

Оскільки на тіло діє сила тяжіння, то під час руху тіла змінюватиметься тільки проекція v0y, а проекція v0x не змінюватиметься. Тому координата х тіла з плином часу змінюється так само, як під час прямолінійного рівномірного руху:

А координата у змінюється так само, як під час прямолінійного рівно-прискореного руху:

Щоб знайти траєкторію руху тіла, треба підставити в рівняння значення часу t, які послідовно збільшуються, і обчислити координати х і у для кожного значення t, якщо відомі значення модуля початкової швидкості у0 і кута а. За знайденими значеннями х і у наносимо точки, що зображають послідовні положення тіла. Сполучаючи їх плавною кривою, отримаємо траєкторію руху тіла. Вона буде подібна до тієї, що зображено на малюнку 285.

Тіло кинуто горизонтально. Тіло можна кинути й так, що його початкова швидкість у0 буде напрямлена горизонтально (а = 0). Наприклад, так напрямлена початкова швидкість тіла, що відірвалося від літака, який летить

горизонтально. Легко з’ясувати, по якій траєкторії рухатиметься таке тіло. Для цього звернемося знову до малюнка 285, на якому зображено траєкторію руху тіла, кинутого під кутом а до горизонту. У найвищій точці параболи швидкість тіла якраз і напрямлена горизонтально. А за цією точкою тіло рухається по правій гілці параболи. Очевидно, що й будь-яке тіло, кинуте горизонтально, також рухатиметься по гілці параболи (мал. 286).

Траєкторію руху тіл, кинутих горизонтально чи під кутом до горизонту, можна наочно вивчити на простому досліді. Посудину, заповнену водою, розміщують на певній висоті над столом і з’єднують її гумовою трубкою з наконечником, що має кран (мал. 287). Випущені струмені води безпосередньо показують траєкторії частинок води. Таким способом можна спостерігати траєкторію для різних значень кута а і швидкості v0.

Ми розглянули кілька прикладів руху тіл під дією сили тяжіння. В усіх випадках тіло рухається з прискоренням вільного падіння, яке не залежить від того, чи мало тіло ще й швидкість у горизонтальному напрямку, чи ні.

Тому, наприклад, куля, випущена стрільцем з гвинтівки в горизонтальному напрямку, упаде на землю одночасно з кулею, яку випадково впустив стрілець у момент пострілу. Але друга куля впаде біля ніг стрільця, а куля, що вилетіла зі ствола гвинтівки, — на відстані кількох сотень метрів від нього.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Який рух називають рівноприскореним?

2. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння.

3. Який фізичний зміст гравітаційної сталої?

4. Якого значення може набувати гравітаційна стала?

5. Що таке прискорення вільного падіння? Чи залежить воно від маси тіла?

6. Які вчені працювали над вивченням гравітаційного поля?

7. З яким прискоренням рухається тіло, яке вільно падає? Тіло, кинуте вгору?

8. Що спільного в русі тіл, кинутих вертикально (вгору або вниз), горизонтально і під кутом до горизонту?

9. По якій траєкторії рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту?

Спроби пояснити спостережувану картину світу, і перш за все будову Сонячної системи, робило багато вчених. Що пов’язує планети і Сонце в єдину систему? Яким законам підкоряється їхній рух?

У II ст. н. е. давньогрецький учений Клавдій Птоломей розробив геоцентричну систему світу, згідно з якою всі спостережувані переміщення небесних світил пояснювалися їх рухом навколо нерухомої Землі.

У XVI ст. польський астроном Міколай Коперник запропонував геліоцентричну систему світу: у центрі перебуває Сонце, а навколо нього рухаються планети та їхні супутники. Що ж утримує планети, зокрема Землю, коли вони рухаються навколо Сонця?

Якщо дотримуватися переконань Арістотеля і пов’язувати силу притягання тіл зі швидкістю їх руху, а не з прискоренням, то причиною руху планет є саме напрямок швидкості.

Натомість Ньютон пов’язав силу з прискоренням. Саме силу притягання Сонця природно вважати причиною обертання навколо нього Землі і планет..

Але не тільки планети притягуються до Сонця. Сонце також притягується планетами. Та й самі планети взаємодіють між собою. Одним з перших, хто це зрозумів, був англійський учений Роберт Гук. Так, у 1674 р. він писав: «Усі небесні тіла мають притягання, або силу тяжіння до свого центру, унаслідок чого вони не тільки притягають власні частини і перешкоджають їм розлітатися, як спостерігаємо на Землі, але притягають також усі інші небесні тіла, що перебувають у сфері їх дії. Тому не тільки Сонце і Місяць мають вплив на рух Землі, але і Меркурій, і Венера, і Марс, і Юпітер, і Сатурн також своїм притяганням мають значний вплив на її рух. Подібним чином і Земля відповідним притяганням впливає на рух кожного із цих тіл».

У своїй праці «Математичні начала натуральної філософії» Ньютон сформулював три фундаментальних закони (відомі як закони Ньютона). Відповідно до цих законів усі тіла Всесвіту, як небесні, так і ті, що перебувають на Землі, схильні до взаємного тяжіння, причому сили, з якими притягуються всі ці тіла, мають однакову природу і підкоряються одному й тому самому закону.

Згідно з легендою, думка про всесвітнє тяжіння осяяла Ньютона в той момент, коли він, відпочиваючи у своєму саду, побачив яблуко, що падає. Розповідають навіть, що знаменитій яблуні, плід якої зумів так «вчасно» впасти до ніг Ньютона, не дали зникнути безслідно і шматочки цього дерева нібито зберігаються в Англії й нині.

Відкриття закону всесвітнього тяжіння дало змогу Ньютону створити теорію руху небесних тіл, засновану на строгих математичних доведеннях. Нічого подібного в науці до того часу не було.

Ця теорія, безперечно, вразила сучасників Ньютона, але в них виникло запитання: чому всі тіла притягуються одне до одного? Відповіді на нього видатний фізик не дав. «Причину ж властивостей сили притягання я до цього часу не міг вивести з явищ, а гіпотез я не вигадую, — писав він у своїх “Математичних началах. ”. — Досить того, що притягання насправді існує, і діє згідно з викладеним законом, та є цілком достатнім для пояснення всіх рухів небесних тіл і моря».

Кажучи про море, Ньютон мав на увазі явище припливів, які обумовлені притяганням води Місяцем і Сонцем. За дві тисячі років до Ньютона над причинами цього явища розмірковував Арістотель, який, проте, пояснити його не зміг. Для філософа це виявилося трагедією. «Спостерігаючи тривалий час це явище зі скелі Негропонта, він, охоплений відчаєм, кинувся в море і знайшов там добровільну смерть», — стверджував Г. Галілей.

mozok.click

Закон притягання

Його можна сформулювати приблизно так: «Ви притягуєте у своє життя те, про що найбільше думаєте». І, як наслідок, секрет правильного виконання закону притягання: «думайте про те, що хочете, і ігноруйте, не думайте про те, чого не хочете». Ось на цьому-то, в принципі, можна було б і закінчити, але як показує досвід, доведеться трохи розгорнути тему.

Кожна думка незалежно від того, позитивна вона чи негативна, має енергію. Життя реалізує те, що має більш велику енергію, а не те, що ми хочемо чи не хочемо. Ви не раз помічали, що здійснювалося багато з того, чого ви не хотіли, боялися, не любили.

Чому так відбувається? Відповідь полягає в тому, що ви настільки сильно не хочете, щоб це сталося, що постійно думаєте, як цього уникнути. Через такий підхід ви зосереджує всю свою увагу саме на тому, чого ви не хочете. Ви вкладаєте енергію в те, чого не хочете, і тому воно притягується до вас. Правило використання Закону притягання просте:

  • думайте про те, що ви хочете отримати;
  • ігноруйте те, чого не хочете.

Виходить таке собі замкнене коло: об’єкт викликає відповідну думку, думка активує емоції, емоції створюють реальність, ми спостерігаємо реальність, і не усвідомлено створюємо новий такого ж характеру об’єкт (негативні емоції створюють негативний об’єкт, позитивні – позитивний) або продовжуємо роботу з попереднім об’єктом. Це продовжується до тих пір, поки ви усвідомлено не зміните об’єкт.

Поки ви це не зробите, ви будете рухатися по замкнутому колу. Якщо це коло позитивне, то немає проблем, продовжуйте це робити, все добре. Ви притягуєте до себе позитивні речі, людей, події. Коли ж коло негативне, ви повинні усвідомлено його перервати.

Тоді виникає ще одне питання. Чому з позитивними речами все виходить якось складніше, ніж з негативними процесами?

По-перше, це особливості нашої психофізіології.

По-друге, нас так виховували. Ми звикли вважати і приймати все хороше, як належне, і, як наслідок, не вкладати енергію в хороші події. Ми просто їх приймаємо, радіємо і все. Без енергії закон притягання не працює. А з приводу всього поганого ми дуже часто займаємо активну позицію: обурюємося, думаємо, аналізуємо, одним словом плекаємо і вкладаємо енергію, яка запускає закон тяжіння.

І тому, чим далі, тим стає все гірше. Ми поповнюємо ряди негативно мислячих людей. Ваше оточення, засоби масової інформації часто несуть в собі яскраво виражений негатив і викликають неприємні почуття. Не вірите? А як криза? Ви чули хоча б один вислів, що криза – це добре!? Що це можливість розвиватися, що це ключ до нових вершин? Чули? А кримінал, а валютні стрибки? Звичайній людині дуже важко ігнорувати весь цей потік негативу.

Постарайтеся тримати голову чистою, намагайтеся уникати негативу. Концентруйте свою увагу на бажаних подіях і результатах. Шукайте в кожній важкій ситуації можливість для тренування і зростання. Можливо, ваші колеги перестануть вас розуміти: Як це тобі все одно? Там же війна йде! Як це, ти не дивишся новини? А дуже просто – ви там нічого змінити не можете, навіщо їх дивитися. Ви можете дуже багато змінити у своєму житті, в житті людей які поруч з вами. Ось куди треба спрямовувати свої творчі сили.

У висновку кілька простих правил по цій темі, які дозволять активізувати у вашому житті позитивні грані закону притягання.

  1. Навчіться дякувати за все хороше, що з вами відбувається в житті.
  2. Саме вчіться дякувати. Прямо зараз відверніться від читання і запишіть мінімум 100 пунктів, за що ви вдячні Життю. Не пропускайте цю вправу. Вона має потужний, трансформаційний характер. Хоча по суті своїй вона дуже проста.

    Я Вдячний _____________

    Продовжить список самостійно.

  3. Якщо з вами сталося щось погане: проаналізуйте, чому це відбулося, зробіть висновки, запам’ятайте їх і внесіть в свій досвід. Відпустіть ситуацію, перенесіть акценти на позитивні складові.
  4. Ігноруйте негативну інформацію, яка мимоволі надходить до вас, по можливості віддаліться від джерела негативної інформації, переведіть тему розмови, якщо можливо, і свої думки в іншу область.

Прямо сьогодні прийміть рішення не дивитися новини, кримінальну хроніку, «прогноз вбивств на завтра». Прийміть рішення і просто не робіть цього. Ви побачите, як ваше життя почне очищатися.

Запам’ятайте, позитивну інформацію ви повинні навмисно плекати в розумі. Від негативу повністю ви захиститися не зможете, тому навчіться певним способом на нього реагувати і направляти свою увагу на бажане.

factosvit.com.ua

«Закон притягання» від Конора Макгрегора

Поширити в соціальних мережах:

Свою впевненість, а подекуди надто самовпевненість, відомий ірландський боєць пояснює просто: вся справа у позитивному мисленні.

Ще у дитинстві сестра подарувала Конору Макгрегору книжку про, як каже сам боєць, «закони притягання», порадами з якої він продовжує користуватись й до сьогодні.

«Уявляйте собі те, що бажаєте. Проговорюйте вголос. Будьте впевненими. Працюйте для цього. І це станеться, – описує свій метод Макгрегор. – У мене є відео, записане у 17 років. Я сказав тоді на камеру: «Я хочу виграти. Я хочу бути чемпіоном UFC, чемпіоном світу у легкій вазі, чемпіоном світу у напівлегкій вазі. Тоді у мене буде стільки грошей, що я не буду знати, що з ними робити. І моя сім’я більше не буде змушена працювати жодного дня у їхньому житті». А потім я пішов та зробив це».

Але перед тим, як отримати титули та статки, «король Дубліну» був просто юнаком із бідної родини. Десять років тому він був звичайним водопровідником, а зараз має власний будинок та може собі дозволити колекціонувати машини.

«Я піднявся на інший рівень. Мені потрібно лише простягнути руку і я отримаю все, що захочу, у будь-який момент», – каже Конор Макгрегор та переконаний: доля люди знаходиться у її власних руках та залежить лише від її бажання.

Цієї п’ятниці, 3 березня, о 23:00 глядачі 2+2 зможуть побачити видовищне протистояння у напівсередній вазі другого номера у рейтингу найкращих бійців UFC поза ваговими категоріями Конора Макгрегора та найнепередбачуванішого бійця ММА Нейта Діаса.

Онлайн трансляція турнірів UFC також доступна на сайті телеканалу 2+2.

2plus2.ua

Закон Притягання всі ми є результат того про що ми думали

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

Муніципальне загальноосвітній заклад

«Середня загальноосвітня школа № 6» Русская школа «

Закон Притягання: всі ми є результат того, про що ми думали!

Кирієнко Павло Андрійович

учень 11 класу «А»

Глава 1. Теорія Закону Притягання

Історія Закону Притягання

Що ж таке Закон Притягання, як він працює?

Механізм роботи Закону Притягання

Приклади дії Закону Притягання

Глава 2. Практика Закону Притягання

Що мені дали ці знання в реальному житті

Мої результати: де їх можна застосувати?

Всі ми хочемо так жити, як нам хочеться! Робити тільки те, що нам подобається! Мати стільки грошей, скільки нам би вистачало! У кожного є свої бажання і мрії!

У нашому світі до всього є свої закони. Так і для матеріалізації наших бажань існує певний закон — Закон Притягання! Його можна застосувати до всіх сфер життя: здоров’ю, матеріальному благополуччю, взаємин людей, самовдосконалення себе . всі самі ваші заповітні бажання, якими б вони не були, можуть втілитися у ваше життя, дякую цьому закону. Закон Притягання не тільки дає можливість отримати бажане, але і відкриває природу цього світу!

Про Закон Притягання вже не одне століття говорять мудреці і письменники. Відомі музиканти його зашифрував у музиці, художники — у картинах, письменники — в книгах, мудреці — в афоризмах, служителі різних конфесій — у священних книгах! Наша сучасна наука тільки-тільки починає наближатися до цих знань. Великі кроки вперед виконали такі науки як квантова фізика (останні досягнення), Трансерфінг і позитивна психологія. Ці науки намагаються донести до людей природу цього світу і універсальні закони життя. Величезну роль в цьому відіграє також і така наука, як Універсології — наука про причинно-системному міропостроеніі і практичному застосуванні універсальних закономірностей. Але сучасні вчені тільки починають з цими науками погоджуватися. Сучасна наука висунула твердження: «Думка матеріальна!». Але ще Будда в 3000 р. до н.е. сказав: «Всі ми є результат того, про що ми думали!».

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що, познайомившись з Законом Притяжения, кожна людина може стати творцем своєї долі — що так необхідно сучасній людині!

Але вся проблема в тому, що люди не знають про існування Закону Притягання. І навіть дізнаючись про нього, дуже багато хто не може його прийняти через що зміцнилися в їхній свідомості цінностей, моралей, установок — більшість людей, не бажає приймати нове!

Цілі моєї роботи:

Розповісти наскільки сильно думки впливають на наше життя.

Розповісти про Закон Притягання, як про універсальний закон для всіх аспектів життя.

Дати знання, які допоможуть людині стати творцем своєї долі.

Вивчити Закон Притягання і механізм його роботи.

Провести соціологічне опитування про знання засад даного закону.

Провести експеримент, що доводить абсолютну роботу Закону Притягання.

Я можу висунути таку гіпотезу: якщо Закон Притягання стане універсальним способом мислення кожної людини, то людина зможе отримувати від життя все йому необхідне.

Глава 1. Теорія Закону Притягання

1.1 Історія Закону Притягання

Про закон тяжіння завжди було відомо, але це приховували раніше від простого народу. Великі уми людства намагалися до нас донести ці знання через свої творіння і афоризми. Але виникає питання, чому це не було все так відкрито? І відповідь насправді проста — ми ніколи не брали серйозно того, про що нам говорять видатні особистості, ми звикли вірити науці, яка так часто часом помиляється! Чи цікавилися ви коли-небудь питанням: чому раніше, приблизно, 1% населення землі володіли 96% всіх грошей? І відповідь знову ж проста — вони володіли цими знаннями і використовували їх у своїх цілях. Хоча до нас неодноразово намагалися донести знання, які були зашифровані у священних писаннях, у притчах і навіть легендах, які передавалися з вуст у вуста.

Але ми як завжди ігнорували цими знаннями. Проте прийшов час, коли ці знання почали підносити відкрито.

У 1906 р. — Вільям Волтер Аткінсон, написав книгу «Вібрація думки і Закон Залучення в ментальному світі». 1926 р. — Ернст Холмс «Основні ідеї Науки розуму». 1949 р. — Раймонд Холлівелл «Робота з Законом». Починаючи, приблизно, з 2000 року, про Закон Притягання опубліковано безліч статей і книг.

1.2 Що ж таке Закон Притягання, як він працює?

Якщо міркувати з точки зору фізики, то ми завжди перебуваємо під дією всесвітнього тяжіння. І він працює постійно, скрізь, хочемо ми цього чи ні. Так і Закон тяжіння працює — завжди і скрізь, без винятку.

Закон Притягання говорить: подібне притягує подібне! Це складно буде прийняти тим, у кого в свідомості зміцнилося твердження, що однойменні заряди відштовхуються! Але потрібно розуміти, що я кажу про подібне, а не про позитивні або ж негативних зарядах. Сенс затвердження «подібне притягує подібне» полягає в тому, що ми отримуємо тільки те, що самі хочемо. Я більше ніж упевнений, що зараз з’явиться багато людей, які скажуть: «Не правда! Не завжди це так!». Але насправді все так і є, навіть найскладніші життєві ситуації, притягли саме ви самі! Всі проблеми створили тільки ви самі! Це глибоке філософське знання, але зрозуміти це все можна, і зрозумівши, вам це не буде здаватися настільки складним!

Для початку розберемося, що є об’єктом давання нам бажаного! У принципі, у кожного цей об’єкт має своє ім’я. У кого-то це Бог, у когось фортуна, у кого-то доля і т.п. Але більш сучасна і наближена до істини концепція — Всесвіт. Розмірковуючи глибше, вищий розум, який представлений у вигляді згустку енергії, який не має меж кінця і початку.

Тепер розберемося в тому, як ми постійно взаємодіємо з ним. Всі полягає в тому, що ми постійно перебуваємо з ним у взаємозв’язку за рахунок наших думок. Думаючи про щось, ми це посилаємо у всесвіт, як своє бажання отримати те, про що ми думаємо. На що Всесвіт нам відповідає жертвою бажаного, без будь-яких винятків. Чим більше ми думаємо про один аспект життя або який-небудь речі, тим більше ми це отримуємо в житті. Джо Вітале цю думку висловлює у таких словах: «Чим більше ми думаємо про хороше, тим більше ми отримуємо хорошого!». І саме це і є Закон Притягання: подібне притягує подібне!

Силу думки добре проілюстрував японський вчений Массарі Емото у своїй книзі «Послання води: таємні коди кристалів льоду».

Як і було сказано, думка є сполучною ланкою з вищим розумом. Але крім цього, думка є основою Закону Притягання. Як сказав Чарльз Енель: «Вібрації уявних сил — найтонші, а тому могутній з усього сущого». Вся справа в тому, що думки у Всесвіт посилаються у вигляді найтонших вібрацій. І чим більше частота коливання вібрації, тим більше і швидше відбувається процес взаємодії людини із Всесвітом.

Розглянемо це на простому прикладі. Ви хочете мати, скажімо, 100000 рублів у вигляді доходу за місяць. Тим дією, що ви цього хочете, ви вже про це думаєте, отже, посилаєте вібрації. Тепер припустимо, ваше бажання володіти цією сумою грошей настільки велике, що ви починаєте про це думати з кожним днем все частіше і частіше. Ви починаєте уявляти, як ви їх будете витрачати, уявляти, що вони вже у вас є! Цими діями, ви збільшуєте частоту коливання вібрації, роблячи її сильніше і могутніше. У підсумку, Всесвіт вам дає можливість заробити ці гроші! І тепер все вже залежить від вас! Зауважте, я не кажу про те, що ця сума впаде з неба або ж несподівано з’явиться. Я кажу про те, що вам буде дано шанс заробити ці гроші, а як ви вже розпорядитеся цією можливістю — залежить тільки від вас самих!

Цей приклад добре пояснює, чому у багатих людей, грошей стає все більше і більше. Тому що вони постійно думають про гроші!

Але треба розуміти, що і думки, які несуть за собою негативні емоції, також матеріалізуються. Думаючи «я так втомився», «мені так погано», «я ненавиджу це все» і т.д. людина отримує саме це, тобто ще більше втоми, ще більше ненависті, негативу.

Знаючи це, було б дуже не погано, контролювати всі свої думки! Але за один день через нашу голову проходить більше мільйона думок, і, контролюючи їх, можна зійти з розуму. Але саме для цього нам дано такі почуття як емоції.

За своєю природою людина має такі почуття, як емоції. Саме за їх допомогою можна легко контролювати свої думки. Розділимо емоції на дві групи: позитивні та негативні. Позитивні емоції: радість, любов, умиротворення, сміх і т.п. Негативні емоції є синонімічністью позитивних; тобто смуток, ненависть, занепокоєння, сльози і т.п.

Все дуже просто, потрібно всього лише себе запитувати себе: мені зараз добре чи погано? Якщо ви даєте відповідь — добре! Значить, ви відчуваєте позитивні емоції, отже, у вас думки позитивні. А якщо ж відповідь — погано! Те, ви відчуваєте негативні емоції — негативні думки. Але не варто турбуватися, все що потрібно зробити — змінити думки. Наприклад, подумати про те, чого ж вам насправді хочеться, або ж ще краще, згадати що-небудь приємне; можете включити улюблену музику і т.д. Ви можете зробити все що завгодно, тільки б на вашому обличчі з’явилася усмішка.

До речі, вчені встановили, що позитивна думка набагато сильніше негативною. Саме тому, не варто турбуватися, скільки ж у вас поганих думок, а просто взяти і змінити їх на сприятливі.

Таким чином, ми знаємо, що емоції є нашим універсальним помічником, у визначенні наших поточних думок.

1.5 Механізм роботи Закону Притягання

Крок 1 — Попросити

Для того щоб що-небудь отримати, потрібно попросити це. Прохання — є першим кроком отримання бажаного. Так само це перший ступінь Закону Притягання, перший крок для його використання.

Я поділяю два види прохання — усвідомлена і неусвідомлена. До усвідомленої прохання можна віднести: «Я хочу мати цю річ», «Я хочу, щоб у мене все було так, як я хочу» і т.д. всі прохання які починаються зі слів «Я хочу . «, і при цьому в сформульованої прохання всі слова повинні нести високу ступінь впевненості. Наприклад, «Я хочу мати цю річ, і я можу собі це дозволити!»

До неусвідомленої прохання відносяться такі прохання, як «Я не хочу більше цього», «Я не можу так більше», «Мені це не потрібно» і т.д. фрази які несуть хоч одну, яку негативну думку — так само є проханням.

Просити завжди потрібно усвідомлено. Неусвідомлена прохання найнебезпечніша. Так як у Всесвіті є маленький нюанс: вона не розпізнає таку частинку як «НЕ». Наприклад, коли ви говорите «Я не хочу більше цього!». Всесвіт отримує сигнал: «Я хочу більше цього!». І в результаті, ви отримуєте те, чого насправді не хочете, отримуєте це все більше і більше.

Отже, дуже важливо правильно формулювати своє прохання! А так само чимало важливим моментом є — викорінювати неусвідомлені прохання.

Крок 2 — Візуалізація

«Уявіть те, що ви хочете, вже вашим. Знайте: бажане прийде до вас на вашу вимогу. Не хвилюйтеся про нього, не турбуйтеся. Не думайте про те, як вам його не вистачає. Думайте про це як про своє, що належить вам, вже знаходиться у вашій власності! «. Роберт Кольєр.

Другий крок, я його називаю крок творіння, — це візуалізація. Це велика сила, яка набагато сильніше сили думки.

Ви думаєте про бажане, притягаючи його, але ви примножуєте тяжіння, якщо ви візуально уявляєте, що ви вже володієте бажаним.

Візуалізація є процесом творення, так як, візуалізуючи, ви створюєте у своїй уяві образи бажаного. Ви самі маєте образи в тому порядку, якому вам хочеться! Це можна порівняти зі зйомкою фільму. І коли ви вже дуже чітко оволодієте мистецтвом візуалізації. Ви зможете знімати фільм в своїй уяві за частиною секунди, і вже просто насолоджуватися переглядом.

Мозок в процесі візуалізації — головний ворог. Кожного разу при візуалізації він всіляко намагається відволікти вас від цього процесу. І так відбувається тільки тому, що більшість з нас не вміють концентруватися на чому-небудь конкретне. Але навчившись концентруватися на бажаному, забороняючи мозку переривати ваш процес творіння, ваша візуалізація буде володіти ще більшою силою, ніж раніше.

Не потрібно думати, про те як, коли і де ви отримаєте бажане. Просто візуалізуйте так, як ніби бажане вже отримано вами. Уявляйте як ви цьому раді, як за вас радіють друзі, улюблені, рідні. Уявляйте все що завгодно, головне, щоб ви відчували позитивні емоції від візуалізації. Для вдалої візуалізації досить буде 10 хвилин кожен день.

Роблячи висновок, можна затвердити що візуалізація — найбільша сила процесу творіння. Крім цього, візуалізація є гарним вправою для розвитку уяви. «Уява — це все! Це попередній перегляд майбутніх подій!» Альберт Ейнштейн. І якщо візуалізацію використовувати після першого кроку — прохання, то Закон Притягання прискорює процес давання вам бажаного.

«Щоденна практика подяки стане джерелом для вашого багатства, які ви дійсно заслуговуєте!» Уоллес Уоттлз.

Подяка — це третій крок, який вам допоможе максимально підсилити дію Закону Притягання. Крім цього, це хороший спосіб навчиться бути вдячним за все.

Подяка — володіє дуже великою силою, найголовніше, спрямувати цю силу правильно. Зробивши перший крок — попросивши, ви робите другий — візуалізіруете; тим самим ви дуже сильно притягує бажане! Але ви в багато разів раз підсилите процес тяжіння, якщо будете після візуалізації, не втрачаючи почуття володіння бажаним, дякувати за те, що ви вже маєте те, про що просите.

Наприклад, ви хочете жити в достатку. Проробивши перші два кроки, ви дякуєте Всесвіт, Бога, Життя, Долю (що завгодно). Сформулювати можна, наприклад, так: «Спасибі Всесвіту, за те, що я живу в достатку!». Це найпростіший приклад, ви можете додавати подяку за що завгодно, найважливіше дякувати від всієї душі. Концентрувати увагу треба на те, що дякувати треба так, як ніби ви вже це отримали, говорячи в теперішньому часі.

Але, щоб навчиться істинного мистецтва подяки, потрібно щодня її практикувати. Дуже непогано буде взяти в звичку наступний метод: кожен новий день починати з подяки. Прокидаючись вранці, дякувати за те, що у вас вже є. Не буває такого, що людині було б не за що дякувати. Найпростішим прикладом може послужити подяку за ще один день у житті. Але пам’ятайте, ви самі творите сьогоднішній день. Тому треба дякувати не просто «Спасибі, ще за один день», а «Спасибі, за новий день мого життя, який мені приносить тільки позитивні емоції».

Дуже багато людей не роблять цього, посилаючись лише на те, що вони сильно зайняті і у них на це немає часу. На мій погляд, це просто відсутність бажання що-небудь змінити в своєму житті в кращу сторону. Я, наприклад, теж дуже сильно зайнятий. Але я відвів для цього час, коли я вмиваюся, чищу зуби, снідаю, йду на навчання. У цей проміжок часу мені ніхто не заважає дякувати! Величезний плюс в тому, що дякувати не треба вголос, Всесвіт не чує слів, вона сприймає тільки думки, саме тому ви не будете нерозумно виглядати, йдучи по вулиці і дякуючи за що-небудь.

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок — подяка, невід’ємна частина Закону Притягання і є величезною силою. Плюс до цього, подяку, хороша людська якість, яка цінується в усі віки, в будь-якому суспільстві.

Крок 4 — Готовність прийняти бажане

Більшість людей починають відкидати Закон Притягання після того, як виконуючи, все необхідне вони не отримують бажане. Я це пояснюю тим, що людина не вживає ніяких заходів для володіння цим. Закон Притягання працює без будь-яких винятків, але іноді Всесвіту потрібно довести, що ви гідні того, чого ви бажаєте.

Наприклад, ви б хотіли підвищити свою посаду на роботі, і ось ви начебто і просіть, і візуалізіруете, і дякуйте, і афірмації використовуєте, і мислите позитивно — але підвищення немає! На цьому етапі немає нічого страшного, все що вам потрібно — просто показати Всесвіту, що ви готові прийняти підвищення. Зробіть так, щоб ваш офісний дрес-код відповідав вашій новій посаді. Придбайте нові приналежності необхідні для бажаної посади. Включайте це все в візуалізацію, грайте в нову посаду за допомогою цих приладдя, загалом, покажіть, що ви гідні цієї професії! І тоді вона буде вашою! Результати перевершать усі сподівання.

Проблема виникає тоді, коли людина перестає в це вірити, втрачаючи всі прагнення і завзятість отримати бажане. І це відбувається в одному кроці від матеріалізації, але розчаровуючись, втрачаючи віру, людина перестає бажати тієї чи іншої речі, кажучи і мислячи про одне: «Я не здатний цього зробити, у мене нічого не виходить! І ніякої Закон Притягання мені нічого не дає ! «. Результат — Всесвіт робить так, що у цієї людини в дійсності нічого не виходить, породжує в ньому ще більше невпевненості, недовіри до Закону Притягання, відводячи людини від її мети. І знову ми спостерігаємо — «Подібне притягує подібне».

Закон Притягання для фінансового положення

Ми ознайомилися з основними кроками, які нам допоможуть у досягненні бажаного. Тепер розглянемо Закон Притягання на кількох прикладах. І першим прикладом візьмемо гроші.

Враховуючи становище людей, а саме бідних на багато більше, ніж багатих; неважко зробити висновок, що дуже великий відсоток населення має потребу в грошах.

Якщо ви хочете міцно стати на ноги, то ви повинні повністю фокусувати свою увагу на цьому. Ви будете мати стільки грошей, скільки вам захочеться, якщо будете все дотримуватися і вірити в це.

Для початку я б порадив чітко визначитися, скільки вам грошей треба. Припустимо ви зупинилися на 10,000 рублів. За тим скажіть собі — «Я хочу 10,000 рублів, і я їх отримаю». Знову ж таки, ви як завгодно можете сформулювати, головне щоб у ваші слова мали високий ступінь впевненості. Повторюйте це кожен раз, коли думаєте про гроші; повторюйте кожного разу, коли бачите гроші. Потім придумайте для себе аффірмацію пов’язану з цією сумою. Наприклад, «Я маю 10,000 рублів у вигляді щомісячного доходу, і я вдячний за це». Пам’ятайте, що роль аффірмацій дуже велика. Кожен день знаходите буквально 10 хвилин для візуалізації. Уявляйте, що ви вже маєте ці гроші; уявляйте, як ви їх витрачаєте або вкладаєте в потрібний для вас справу. Можете навіть використовувати такий метод, як гра на гроші. Візьміть і намалюйте суму 10,000 так, щоб вийшла стопка купюр. І тепер ви можете ходити по будинку і представляти, як ви розраховуєтесь цими грошима де завгодно. Закінчивши гру, не забудьте подякувати. Додайте слова подяки на ранкову подяку. Найголовніше не чекайте, коли у вас з’являться ці гроші і як це станеться! Просто живіть так, як ніби вони у вас є. Так, саме цей момент самий складний, але все-таки результат буде виправданий. Але і не потрібно забувати про те, що гроші з неба не впадуть, вам потрібно реалізовувати кожну ідею, яка буде приходити до вас у голову. Це робота Всесвіту, вона вам обов’язково дасть ідею. А чи будуть у вас гроші чи ні, залежить від того, як ви цієї ідей розпорядитися.

Як ми і бачимо, найскладнішим є переступити через реальність, щоб відчувати себе володіє 10,000 рублів, коли насправді їх немає. Але для цього не потрібно володіти надприродними здібностями, потрібно всього лише в це повірити і все вийде. І другий самий складний момент — реалізувати отриману ідею. Для багатьох людей це дуже складно, тому що більшість не вірять у свої сили. І дуже багато хто не реалізують ідею, турбуючись про те, що у них нічого не вийде. І знову ж таки вихід простий, потрібно налаштувати себе так, що ви все зможете, що у вас все вийде! Результат? «Подібне притягує подібне», отже, думки матеріалізуються.

Закон Притягання для взаємини між чоловіком і жінкою

Любов — почуття тонке, яке вимагає взаємності! Кожна людина, незалежно вірить він у любов чи ні, має потребу в ній. Кожному з нас потрібно, щоб у нас по життю була людина, яка б зігрівав душевним теплом і ласкою. Який завжди надавав би нам моральну підтримку. Але чи завжди ми відплачує такій людині тим же? Не завжди! І, найчастіше, саме на цьому грунті у відносинах між різними статями виникають конфлікти. Якщо ви хочете зберегти відносини хорошими, а любов взаємним, то вам потрібно діяти! За вас цього ніхто не зробить!

Почни з самого першого кроку — попросіть! Припустимо, «Я хочу мирних відносин зі своєю коханою людиною! Я хочу взаєморозуміння з ним!». Потім, для більшої ефективності, використовуйте наступний метод: візьміть собі за звичку щодня, протягом 30 днів, записувати на лист паперу, тільки ті якості цієї людини, які вам у ньому подобається! Зосередьтеся на плюсах людини. Як мінімум, ви побачите багато позитивних якостей в цій людині, виходячи з цього, ви почнете цінувати ці якості, отже, і самої людини. А це вже величезний крок до гармонійних відносин. Візуалізуйте моменти вашого спілкування, в якому є тільки порозуміння, повага і все те, що для вас є плюсами, якими володіє ця людина. Не пропускайте не одного мінуса у ваші думки. Випробовуйте ті почуття, які ви випробовували в найкращі моменти ваших відносин. Наприклад, перше побачення з цією людиною, перший поцілунок і т.д. Знаходьте час для візуалізації, 10 хвилин на день, це не так вже й багато втраченого часу. А якщо враховувати і те, яким буде результат, то цей час виявиться для вас найбільш корисним і приємним проведенням часу. Після візуалізації, подякуйте. Наприклад, «Спасибі, за те, що наші відносини мирні, сповнені поваги, побудовані на взаєморозумінні і взаємної любові!». Не забувайте дякувати про це і вранці. І найголовніше вірте, що все так і є насправді. У результаті ви побачите, що ваші відносини пішли на покращення. І коли вони поліпшуватися, навчите цьому свого партнера.

Але не варто забувати, що відносини двох статей вимагають дуже багато зусиль по відношенню до себе. Ви повинні йти на поступки коханій людині, підтримувати його, бути готовим допомогти йому в будь-яку хвилину, відсуваючи всі свої справи на задній план. Але якщо ви людину дійсно любите, вам це навіть і не здасться зусиллям. Вам буде дуже приємно це все робити.

Закон Притягання для здоров’я

Сьогодні, напевно, всі вже чули про ефект плацебо. Коли хворому дають нешкідливі ліки, що не володіє лікувальними властивостями, кажучи, що це дуже сильний та ефективний ліки. Вживаючи його, хворий йде на поправку. Це ще один приклад сили думки. Давайте розглянемо, як можна застосувати Закон Притягання для того, щоб залишатися здоровим.

Виходячи з особистого досвіду, тут необов’язково використовувати перші два кроки, тобто прохання і візуалізацію. Досить лише відчувати себе абсолютно здоровим, вірити в це, дякувати і використовувати афірмації. Отже, почніть себе почувати абсолютно здоровим! Навіть якщо у вас і є легкі нездужання, закрийте на це очі і відчувайте себе здоровим, повним сил, енергійною людиною (розділяйте легкі нездужання від втоми і хвороба). Всім серцем, всім тілом повірте в те, що ви завжди здорові! Дуже непогано буде відвідувати фітнес клуби або що-небудь подібне, пов’язане зі спортом. Це вам допоможе сильніше повірити у своє здоров’я, плюс у дійсності буде укріплювати ваш імунітет. Дякуйте за ваше ідеальне здоров’я! Наприклад, «Спасибі, за те, що я абсолютно здоровий!». Візьміть наступну аффірмацію: «Я енергійний, повний сил і абсолютно здорова людина!». Повторюйте її так часто, як тільки зможете! Не треба постійно протягом дня її промовляти! Просто кожного разу, коли ви згадуєте про цю афірмації, тоді й промовляйте її про себе.

Цей метод не повинен вас змусити нехтувати медициною. У деяких випадках, якщо такі все ж таки відбулися, потрібно звертатися до лікаря.

Закон Притягання для миру на Землі

Сьогодні дуже багато йде розмов про Третьої Світової Війни. Причому ці розмови закінчуються такими висновками, що ця війна неминуча. А тепер розглянемо це з позиції Закону Притягання. Кожна людина говорить про Третьої Світової Війни, отже, думаючої про неї, притягує в життя цю подію. А ось тепер уявіть, як сильно ця подія притягується в наше життя, коли про нього думають мільйони людей! У момент роздуми про таку подію, людина не усвідомлено про це просить! Несвідомо візуалізує, уявляючи, як і між ким розгорнеться ця війна, зачепить вона його і його родину!? Людина навіть користується аффірмацій, начебто жартома кажучи, «Та яка різниця вже, все одно скоро Третя світова!»! Він виключає тільки подяку. Але виключення подяки означає скоріше більш повільний процес матеріалізації його думок, ніж те, що цього не станеться! А тепер звернемо увагу на те, що про це на сьогоднішній день думають і обговорюють це — мільйони людей. Уявляєте наскільки сильно притягається цю подію?!

Для того щоб це змінити необхідно просто змінити свої думки. Думати про світ, думати про те, що всі люди на Землі живуть у мирі та злагоді. Для більшої ефективності — візуалізувати це, не виключаючи подяки! Як сказала мати Тереза, коли її запросили на мітинг проти війни: «Я не піду на нього, але якщо ви покличете мене на мітинг в ім’я світу, я із задоволенням візьму участь!». Але для втілення миру на всій Землі, мало однієї людини! Це повинні усвідомлювати все і боротися за мир, а не проти війни. Точно така ж ситуація і з терором.

Це дійсно глобальна проблема! Яка має глибоке коріння — не розуміння людей, у що може вилитися одна їх думка про війну. А це не розуміння існує тільки з тієї причини, що люди не володіють цими знаннями.

Закон Притягання для самовдосконалення та самопізнання

Кожна людина в глибині душі бажає бути досконалим. Це звичайне наше прагнення до абсолюту. У кожного уявлення про досконалість різні. Хтось бажає вдосконалити своє тіло, інший своє мислення, третій удосконалити свій спосіб життя і т.д. Це все легко досяжно за рахунок Закону Притягання! Давайте розглянемо це на прикладі.

Припустимо, ви бажаєте пізнавати природу цього світу, таємниці світу, закони Всесвіту. Першим кроком — просіть! Наприклад, «Я хочу пізнавати цей світ, його природу, і закони Всесвіту!». Візуалізація в цьому випадку може виявитися дуже складна, але якщо у вас багата уява, то ви зможете це візуалізувати. Для тих, у кого поки що тимчасово уява не розвинене настільки сильно, я можу запропонувати спосіб відчування. Він полягає в тому, що ви повинні, після прохання, почати себе відчувати так, немов пізнаєте це все! Відчувайте як ви раді цьому, як вас наповнює бажання пізнавати все більше і більше . Потім подякуйте! Для більшої ефективності включіть цю подяку в ранкову! Візьміть для себе аффірмацію, наприклад, «З кожним новим днем, я пізнаю все більше і більше про цей світ і Всесвіту!».

Виходячи з особистого досвіду, я можу сказати, що Всесвіт буде перебудовуватися так, що вам у руки будуть траплятися ті матеріали, які можуть допомогти вам у самопізнанні себе і навколишнього світу. Ви будете надаватися в тих ситуаціях, які дадуть вам знання, в яких ви потребуєте для пізнання. Ви будете зустрічати все більше і більше людей, які прагнуть до того ж. З ними ви зможете обмінюватися досвідом, радитися при необхідності і т.п. Бажаючи знань, ви будете притягати до себе все те, що буде вам нести потрібні знання. Знову ж таки — «Подібне притягує подібне».

Важливість розуміти, що насправді потрібно

Закон Притягання працює на будь-яке ваше бажання, він дасть вам все, чого ви побажаєте! Але одне залишиться питанням, чи будете ви щасливі? Маючи мільйони, гарну машину, будинок, можливість відпочивати в будь-якій точці світу — все це вам не дає гарантії, що ви будете щасливі! Є безліч духовних потреб, без яких людина не може бути абсолютно щасливий. Наприклад, такі як любов, сім’я, душевний спокій, гармонія тіла і душі, здоров’я. Ті, що це все можна купити, знаходяться в глибокій омані. Так як можна купити любов, але не щиру; можна купити сім’ю, але не люблячу; можна купити здоров’я, але не міцне; що ж стосується душевного спокою і т.п. то цього взагалі не можна купити не за які гроші! Ще одна проблема полягає в тому, що матеріальні речі не вічні! Наприклад, машину в будь-який момент можуть вкрасти або ж машину можна розбити; вдома завжди можна позбутися, не сплачуючи квартплату; гроші можна втратити при інфляції або ж у разі банкрутства банку. З цього можна зробити висновок, що ми просто хочемо мати ту чи іншу матеріальну річ. Просто її бажаємо, істинно в ній не потребуючи. Виникає питання: в чому ж ми потребуємо? Відповідь проста: наші духовні потреби визначають наші істинні потреби.

Моя концепція полягає в тому, що ми повинні в першу чергу бажати мудрості, саморозвитку, щастя, душевного спокою, здоров’я. Тоді і всі матеріальні речі будуть самі приходити до нас в життя, так як, маючи вищеперелічене, у вас будуть тільки позитивні думки та емоції, а значить, ви до себе будете притягати тільки хороше. Саме пізнання, саморозвиток і самовдосконалення я виділяю, як основу основ Закону Притягання.

Говорячи на доступному для всіх мовою, афірмація — це позитивні твердження, що допомагають змінити наш спосіб мислення і сформувати те майбутнє, до якого ми прагнемо. Проголошення аффірмацій є ефективним способом досягнення щастя, любові, внутрішньої гармонії, здоров’я і благополуччя. Діє, як спосіб самонавіювання; постійно повторюючи собі одне і те ж, це відкладається в підсвідомості, і людина починає не просто вірити цій установці, але й починає жити за нею.

Для Закону Притягання афірмація може бути, як перший крок — прохання. Крім цього, афірмації можна використовувати, як само-настрій на краще, що буде робити величезний вплив на ваші думки та емоції.

Наприклад, ви берете таку аффірмацію: «Я люблю всіх людей на землі!». Ваша свідомість налаштовується на хвилю любові до всіх людей. І вже не буде ніякий злості й ненависті до кого-небудь. А навіть якщо для початку таке буде відбуватися, ви будете згадувати свою аффірмацію, наслідком чого буде зміна вашого ставлення до цієї людини. Крім усього цього, Закон Притягання буде робити свою роботу, приносячи у ваше життя любов до вас з боку людей. Знову ж таки — «Подібне притягує подібне».

Я пропоную вам наступний список аффірмацій:

«Сьогодні я отримую тільки хороші, радісні новини!»

«Я живу в гармонії з оточуючим мене світом!»

«Я із задоволенням йду на свою роботу і з задоволенням повертаюся після роботи додому!»

«Я люблю свою родину!»

«Я здоровий, енергійний і сповнений сил!»

Продовжите список, це легко і цікаво!

Глава 2. Практика Закону Притягання

Знання про Закон Притягання, в першу чергу, мені дали розуміння, що мені насправді необхідно в житті.

Крім цього, я навчився мислити позитивно. Навіть якщо ситуація, на перший погляд, здається безвихідною, то дивлячись на це з позитивної, оптимістичній точки зору — вихід знаходиться завжди.

Я навчився, в першу чергу, себе любити такого, який я є! Любити своє тіло, в якому я є!

Навчившись любити себе, я без праці навчився любити інших людей. Ставитися до людей більш шанобливо і розуміюче.

Знання, які я отримав завдяки Закону Притягання, допомогли мені визначитися з вибором професії, знайти своє покликання в цьому житті.

Я розвинув свою уяву до такої міри, що для мене не важко уявити пустельну місцевість на місці міста.

Я навчився щиро бути вдячний житті за все її достатку, за кожний мною прожитий день, за кожен новий день, навіть за перешкоди, які мене роблять тільки сильніше!

Я маю ідеальне здоров’я, хороших друзів, знайомий і спілкуюся з багатьма цікавими мені людьми, маю позитивне мислення, займаюся улюбленими справами і захопленнями.

Кажучи узагальнено знання Закону Притягання мені дали все, що мені на даний момент необхідно! А в області фінансового благополуччя, любові, сім’ї, кар’єри — я доб’юся ще потрібного мені результату! А поки я учень старших класів і задоволений тим, що зараз маю.

Мої особисті досягнення в області Закону Притягання

На основі моїх знань про Закон Притягання, я зміг витлумачити золоте правило моральності, як Закон Притягання для міжособистісних відносин.

Золоте правило моральності звучить так: «роби по відношенню до інших так, як ти б хотів, щоб інші поступали по відношенню до тебе». На більш простою мовою це звучить наступним чином — як ти ставишся до людей, так і вони будуть ставитися до тебе. Розглянемо це твердження з точки зору Закону Притягання.

Ставлячись до людини негативно, ви посилаєте сигнал у Всесвіт про те, що вам не приємний ця людина, ви не хочете бачити його. Всесвіт, не сприймаючи частки «не», зіштовхує вас з цією людиною все частіше і частіше, від чого ви ще більше отримуєте негативних емоцій. Це один момент.

Другий момент — Закон Притягання говорить: «подібне притягує подібне». Співвіднесемо це з золотим правилом моральності: «роби по відношенню до інших так, як ти б хотів, щоб інші поступали по відношенню до тебе». Виходить, що, то ставлення до людей, яке ти маєш, буде притягувати подібне ставлення до тебе зі сторони оточуючих тебе людей. Можна зробити наступну формулу:

твоя поведінка + подібне притягує подібне = твоєму подібна поведінка з боку оточуючих тебе людей.

Цей процес протікає таким чином: маючи негативне ставлення до людей, людина притягує — негативне ставлення до себе з боку тих людей, до кого відчуває негативне ставлення.

Точно таким же чином можна співвіднести категоричний імператив моралі Канта до Закону Притягання.

На своїй сторінці в Інтернеті, я провів соціологічне опитування про знання Закону Притягання. Я не ставив прямого запитання — що таке Закон Притягання? або чи знаєте ви про Закон Притягання? Для того щоб уникнути відповідей, які б були визначеннями з Фізики.

Перше питання я сформулював наступним чином: «Подібне притягує подібне! Чи згодні ви з цим?». 95% відповіло, що це не так! Що насправді все відбувається навпаки.

Друге питання звучало так: «Як ви думаєте, чи можна отримати бажане за три простих кроки (чим би це бажане не було)?». 99% відповіло, що ні, це не можливо! Всього потрібно домагатися довго і за велику кількість кроків.

Третє питання: «То як ми мислимо (позитивно / негативно) дуже сильно впливає на наше життя! Чи згодні ви з цим?». 98% відповіло чітким «ТАК».

З результатів соціологічного опитування видно, що практично всі опитувані не знайомі з Законом Притяжения, як з безвідмовним законом для отримання бажаного. Мене порадувало, що 98% опитаних згодні з тим, що думки дуже сильно впливають на наше життя. І дуже сильно засмутило, що 99% опитаних, вважають, що за все потрібно домагатися довго, що все дається з трудом, що потрібно зробити величезну кількість кроків, щоб отримати бажане. Навіть не знаючи Закону Притягання потрібно бути максимально впевненим у своїх силах і вірити, що все вийде, що все буде легко і швидко. Це само настрій, як сам себе людина налаштує, так у нього все і буде!

Опитування проводилося на моїй сторінці в Інтернеті. В опитуванні брало участь 100 чоловік різного віку.

Мої результати: де їх можна застосувати

У своїй роботі я розповів про існування Закону Притягання. Я розповів, як сильно впливають на наше життя наші думки! Розповів і показав, як можна контролювати думки за допомогою емоцій. Розкрив механізм роботи Закону Притягання. На прикладах показав, як можна використовувати Закон тяжіння для фінансового благополуччя, для взаємин між чоловіком і жінкою, для здоров’я, для миру на планеті Земля, для самовдосконалення та самопізнання. Розповів про важливість розуміти, що насправді потрібно кожній людині. Розповів про афірмації, їх важливість і роль в Законі Притяжения, навів список аффірмацій, яка може продовжити кожен. Провів експеримент, який довів абсолютну роботу Закону Притягання. Провів соціологічне опитування про знання Закону Притягання, з’ясувавши, що, з 100 опитаних, про це ніхто не чого не знає.

Отриману мною інформацію, в ході всієї роботи, можна викласти на різних інтернет форумах та он-лайн конференціях. З усієї роботи можна зробити одну спільну статтю і опублікувати в ЗМІ. На своїй сторінці в інтернеті і в групах, мною створених, на сайті викласти список рекомендованих книг, які можуть дати потрібну інформацію за Законом Притяжения.

Отже, узагальнюючи весь матеріал вище сказаний, можна прийти до наступного висновку: Закон Притягання — це не тільки закон, який допоможе вам отримати все, що тільки ви захочете. Але це ще і новий спосіб мислення, і новий спосіб життя, завдяки якому ви завжди будете знаходитися у відмінному настрої, жити з перспективними думками і т.д. А всі перешкоди, які будуть вставати у вас на шляху, ви легко зможете подолати, усвідомлюючи, що це всього лише випробування на міцність, всього лише черговий бар’єр, який переступивши, ви станете лише сильніші й досвідченіші, за рахунок чого встанете на чергову сходинку вище .

Рона Берн. Таємниця. — М., Санкт-Петербург: ВД «Доміно», 2008, стор 214

Macapy Емото. Послання води. Таємні коди кристалів льоду. — М.: ТОВ Видавничий дім «Софія», 2005, стор 96

Джеймс Рей. Закони успіху. — М.: ТОВ Видавничий дім «Софія», 2007, стор 192

Майкл Лозьєр. Закон Залучення. — М.: ТОВ Видавничий дім «Софія», 2007, стор 160

Вітале Джо. Ключ, поверни його — і відкриєш таємницю тяжіння. — М.: Ексмо, 2009, стор 214

ua-referat.com